Ban mesures extraòrdinaries per alerta de sequera

Divendres, 3 de març de 2023 a les 00:00

Atesa la situació actual de sequera pluviomètrica extrema, l’Agència Catalana de l'Aigua ha decretat amb la Resolució ACC/451/2023, de 13 de febrer, l’estat d’ALERTA a diferents unitats d’explotació entre les quals es troba l’Embassament Ter-Llobregat, unitat d’explotació 13, a la qual pertany La Llagosta.

Per aplicar les següents mesures de gestió i limitació de consum d’aigua:

FAIG SABER

1. VOLUM MÀXIM D’AIGUA PER HABITANT I DIA Els volums totals d’aigua que entrin al dipòsit municipal per a l’abastament de la població no poden superar els 230 litres per habitant i dia (incloent activitats econòmiques i comercials).

2. REG – prohibit regar zones verdes i jardins públics i privats, excepte: Per reg de supervivència d’arbres o de plantes, la dotació per a reg ha de ser la mínima indispensable, adaptant-se en tot moment a les condicions de temperatura i humitat. Ha de fer-se només en l’horari de menor insolació (de 20h a 8h), i només mitjançant reg gota a gota o regadora. El reg de gespa queda prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport, on el reg es pot mantenir en les quantitats mínimes necessàries per permetre-la, sense superar la dotació màxima de 450 metres cúbics per habitant i mes i acomplint la resta de limitacions que digui l’ens local. La prohibició de reg en excepcionalitat no s’aplica al reg amb aigües de pluja recollides en teulades ni al reg amb aigües regenerades procedents de depuradora.

3. PISCINES – l’ús d’aigua potable per ompliment queda limitat a: Al reompliment parcial de piscines que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua. Als centres educatius, es permet l’ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d’infants. Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscina d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.

4. NETEJA DE CARRER I MOBILIARI URBÀ Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars, excepte si la neteja és resultant d’un accident o d‘un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d’aigua indispensable. Si que es permet la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja.

5. NETEJA DE VEHICLES – l’ús d’aigua queda limitat a: La neteja de qualsevol tipus de vehicle queda limitada als establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l’aigua. Fora dels establiments comercials, es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l’ús d’esponja i galleda. També es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials si és necessari per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. Dintre d’aquesta categoria s’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments, així com els vehicles de transport de residus. En qualsevol cas, la neteja es farà amb la mínima utilització d’aigua possible.

6. FONTS ORNAMENTALS Queda prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua. Com a excepció a l’anterior, en llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica, es permet el mínim ús de l’aigua imprescindible pel manteniment de la mateixa. En qualsevol cas s’ha d’estudiar i, si és viable, s’ha de realitzar el trasllat i/o la concentració de la vida aquàtica afectada a aquell entorn que n’asseguri la màxima supervivència amb el mínim consum d’aigua.

7. ELIMINACIÓ DE POLS A L’AIRE Es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.

8. GRANGES L’ús en granges d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries, i només en cas que no es disposi d’una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d’eficàcia equivalent.

I amb tot això, es recomanen algunes bones pràctiques:

• Tancar l’aixeta mentre no es fa servir, reparar-la si perd aigua i instal·lar dispositius que en redueixin el cabal.

• Omplir amb l’aigua freda un recipient mentre no surt calenta i així poder aprofitar-la per altres usos, com regar les plantes.

• Utilitzar els programes d’estalvi dels electrodomèstics.

• Posar una o dues ampolles plenes de sorra dins la cisterna del vàter si el dipòsit no és de doble descàrrega.

L'alcalde,
Óscar Sierra Gaona

 

Darrera actualització: 03.03.2023 | 12:47