Comissions Informatives

Les comissions informatives són òrgans complementaris de l'Ajuntament que tenen per funció l'estudi, l'informe o la consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a coneixement del Ple Municipal o de la Comissió de Govern quan actuï per delegació d'aquest, així com el seguiment de la gestió de l'alcalde, la Comissió de Govern i els i les regidores que ostentin delegacions o competències desconcentrades, sense perjudici de les competències de control que corresponen al Ple. Tots els grups municipals tenen dret a incloure en les comissions, com a mínim, un dels seus membres. Malgrat això és el Ple el que determina el nombre de membres de les comissions informatives que correspon a cada grup municipal.

Cada Comissió Informativa es dotarà d’un secretari/a que podrà ser un membre de la pròpia Comissió i aixecarà acta succinta de cada sessió amb expressió del vot de cada grup municipal que tindrà la consideració de vot ponderat en cada un dels temes que precisi el dictamen o informe de la pròpia Comissió.

La creació de les Comissions Informatives l'ha de determinar el Ple de l'Ajuntament.

Comissió Informativa de Territori


Està integrada per:

5 regidors/es del PSC-CP:
Marc Ruiz Llorente
Raquel Martínez García
Jorge Javier Jiménez Rodríguez
Eva Maria Villanueva Castro
Francisco Javier Ruiz Escobar

1 regidora de LLEC - C
Titular. Eva Miguel Guerrero
Suplent. Ana Belén Cazorla Zambrana

1 regidora de ERC - AM
Cristina Segura Rodríguez

1 regidor de PP
Jorge Sabanza Jiménez

Per delegació de l’Alcaldia es fa càrrec de la presidència d’aquesta Comissió Informativa Marc Ruiz Llorente, essent vicepresidenta, Raquel Martínez García.

Comissió Informativa de Serveis a les Persones


Està integrada per:
5 regidors/es del PSC-CP
Raquel Martínez García
Eva Maria Villanueva Castro
Francisco Javier Ruiz Escobar
Judith Robles Lafuente Núria Guerrero Basó

1 regidora de LLEC - C
Titular. Ana Belén Cazorla Zambrana
Suplent. Eva Miguel Guerrero

1 regidora de ERC - AM
Cristina Segura Rodríguez

1 regidor de PP
Jorge Sabanza Jiménez

Per delegació de l’Alcaldia es fa càrrec de la presidència d’aquesta Comissió Informativa Raquel Martínez García, essent vicepresident Francisco Javier Ruiz Escobar.

Comissió Informativa de Presidència


Està integrada per:

5 regidors/es del PSC-CP
Concepción Jiménez Cruz
Francisco Javier Ruiz Escobar
Raquel Martínez García
Judit Robles Lafuente
Eva Maria Villanueva Castro

1 regidora de LLEC - C
Titular. Eva Miguel Guerrero
Suplent. Ana Belén Cazorla Zambrana

1 regidora de ERC - AM
Cristina Segura Rodríguez

1 regidor de PP
Jorge Sabanza Jiménez

Per delegació de l’Alcaldia es fa càrrec de la presidència d’aquesta Comissió Informativala Concepción Jiménez Cruz, essent vicepresidenta Judith Robles Lafuente.

Comissió Especial de Comptes


Està integrada pels membres següents:

5 regidors/es del PSC-CP
Concepción Jiménez Cruz
Francisco Javier Ruiz Escobar
Raquel Martínez García
Judit Robles Lafuente
Eva Maria Villanueva Castro

1 regidora de LLEC - C
Titular. Eva Miguel Guerrero
Suplent. Ana Belén Cazorla Zambrana

1 regidora de ERC - AM
Cristina Segura Rodríguez

1 regidor de PP
Jorge Sabanza Jiménez

Per delegació de l’Alcaldia es fa càrrec de la presidència d’aquesta Comissió especial Concepción Jiménez Cruz, essent vicepresidenta Judith Robles Lafuente.

Darrera actualització: 23.06.2023 | 12:50
Darrera actualització: 23.06.2023 | 12:50