Comissions Informatives

Les comissions informatives són òrgans complementaris de l'Ajuntament que tenen per funció l'estudi, l'informe o la consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a coneixement del Ple Municipal o de la Comissió de Govern quan actuï per delegació d'aquest, així com el seguiment de la gestió de l'alcalde, la Comissió de Govern i els i les regidores que ostentin delegacions o competències desconcentrades, sense perjudici de les competències de control que corresponen al Ple. Tots els grups municipals tenen dret a incloure en les comissions, com a mínim, un dels seus membres. Malgrat això és el Ple el que determina el nombre de membres de les comissions informatives que correspon a cada grup municipal.

Cada Comissió Informativa es dotarà d’un secretari/a que podrà ser un membre de la pròpia Comissió i aixecarà acta succinta de cada sessió amb expressió del vot de cada grup municipal que tindrà la consideració de vot ponderat en cada un dels temes que precisi el dictamen o informe de la pròpia Comissió.

El Ple del 27 de juny de 2019 crea les següents Comissions Informatives:

Comissió Informativa de Planificació i Territori

4 regidors/es del PSC-CP
Sr. Jorge Jiménez Rodríguez (president de la Comissió Informativa)
Sr. Marc Ruiz Llorente (vicepresident de la Comissió Informativa)
Sr. Mariano Garcia Cividanes
Sra. Isabel María Rodríguez Mañas

1 regidor de ERC-AM
Sra. Cristina Segura i Rodríguez​

1 regidora de LLEC+ECG
Sr. Eva Miguel Guerrero

1 regidor no ascrit
Sr. Jorge Sabanza Jiménez

Comissió Informativa d'Economia, Administració i Comunicació

5 regidors/es del PSC-CP
Sra. Concepción Jiménez Cruz (presidenta de la Comissió Informativa)
Sr. Francisco Javier Ruiz Escobar (vicepresident de la Comissió Informativa)
Sr. Marc Ruiz Llorente
Sra. Judith Robles Lafuente
Sra. Isabel María Rodríguez Mañas

1 regidor de ERC-AM
Sra. Cristina Segura i Rodríguez​

1 regidora de LLEC+ECG
Sr. Eva Miguel Guerrero

1 regidor no ascrit
Sr. Jorge Sabanza Jiménez

Comissió Informativa de Serveis a les Persones

7 regidors/es del PSC-CP
Sr. Mariano Garcia Cividanes (president de la Comissió Informativa)
Sra. Antonia Illescas Martínez (vicepresidenta de la Comissió Informativa)
Sr. Francisco Javier Ruiz Escobar
Sr. Antonio García Robledo
Sra. Melania Beltrán Gutiérrez
Sra. Judith Robles Lafuente
Sra. Núria Guerrero Baso

1 regidor de ERC-AM
Sr. Héctor Arenas i Pérez

1 regidora de LLEC+ECG
Sr. Eva Miguel Guerrero

1 regidor no ascrit
Sr. Jorge Sabanza Jiménez

Comissió Especial de Comptes

Aquesta comissió estarà integrada pels membres de la Comissió Informativa d’Economia, Administració i Comunicació.

Darrera actualització: 03.03.2023 | 13:40
Darrera actualització: 03.03.2023 | 13:40