Plenari municipal

El Ple de l'Ajuntament de la Llagosta està integrat per 17 regidores i regidors escollits a les eleccions municipals del 28 de maig del 2023.

Actualment, el Ple el componen 13 regidors i regidores del Partit dels Socialistes de Catalunya; 2 de La Llagosta En Comú, 1 d'Esquerra Republicana de Catalunya i 1 del Partit Popular.

Les sessions plenàries són obertes a tots els ciutadans i ciutadanes que desitgin assistir-hi. Les convocatòries es publiquen a l'apartat d'avisos d'aquest web i es fa públic pels mitjans de comunicació municipals. Les sessions, de forma ordinària se celebren el darrer dimecres de mes, a les 19.30 h. No es convocaran sessions ordinàries durant el mes d’agost ni tampoc quan no hi hagin assumptes a tractar o quan aquests siguin de poca importància. No obstant això, no podrà passar més de dos mesos entre sessió i sessió.

Competències

Al Ple li corresponen les atribucions que estableix la Llei 7/1985 a l'article 22.2 i 22.3 que són les següents:

a) El control i la fiscalització dels òrgans de govern.

b) Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a què es refereix l'article 45; creació d'òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d'aquest o d'aquelles entitats i l'adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.

c) L'aprovació inicial del planejament general i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació prevists en la legislació urbanística, així com els convenis que tinguin per objecte l'alteració de qualssevol d'aquests instruments.

d) L'aprovació del Reglament Orgànic i de les ordenances.

e) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l'aprovació i modificació dels pressupostos, i la disposició de despeses en matèria de la seva competència i l'aprovació dels comptes; tot això d'acord amb el que es disposa en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

f) L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.

g) L'acceptació de la delegació de competències feta per altres Administracions públiques.

h) El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres Administracions públiques.

i) L'aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el número i règim del personal eventual.

j) L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.

k) La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament.

l) L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

m) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada del qual, dins de cada exercici econòmic, excedeixi del 10 per 100 dels recursos ordinaris del Pressupost excepte les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives a cada moment superi el 15 per 100 dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior tot això de conformitat amb el que es disposa en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

n) Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del Pressupost i, en qualsevol cas, els sis milions d'euros, així com els contractes i concessions pluriennals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els pluriennals de menor durada quan l'import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.

ñ) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.

o) Les alienacions patrimonials quan el seu valor superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, les permutes de béns immobles.

p) Aquelles altres que hagin de correspondre al Ple per exigir la seva aprovació una majoria especial.

q) Les altres que expressament li confereixin les lleis.

3. Correspon, igualment, al Ple la votació sobre la moció de censura a l'Alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per aquest, que seran públiques i es realitzaran mitjançant crida nominal en tot cas, i es regeixen pel que es disposa en la legislació electoral general.

4. El Ple pot delegar l'exercici de les seves atribucions en l'Alcalde i en la Junta de Govern Local, excepte les enunciades en l'apartat 2, paràgrafs a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) i p), i en l'apartat 3 d'aquest article."

Actualment no hi ha cap acord vigent de delegació aprovat pel Ple.

Darrera actualització: 29.06.2023 | 08:26
Darrera actualització: 29.06.2023 | 08:26