Medi ambient


 

QUALITAT DE L'AIRE

La presència de contaminants a l’aire pot perjudicar la salut i afectar al medi ambient. S’estima en més de 10000 els morts a l’any a Espanya a causa de la contaminació atmosfèrica, segons la Organització Mundial de la Salut. Contaminants com els òxids de nitrogen i les partícules en suspensió poden contribuir al desenvolupament de malalties respiratòries i cardiovasculars, emtre d'altres.

La qualitat de l'aire és un aspecte que ve afectat per activitats tan diverses com el trànsit, la construcció, les combustions d’origen industrial, la incineració de residus, els episodis de vents africans o la neteja viària, entre d'altres, a banda de les condicions geogràfiques i meteorològiques específiques de la zona d'avaluació.

Els principals problemes de contaminació estan associats a elevats nivells de partícules (PM), òxids de nitrogen i ozó (O3).

Podeu consultar la qualitat de l'aire actual al web Vols saber què respires?

També podeu consultar el darrer estudi sobre la qualitat de l'aire a la Llagosta, de desembre del 2022, l'estudi i ànalisi del diòxid de nitrogen, de gener de 2022 i l'estudi sobre la qualitat de l'aire publicat a l'abril del 2020.


Si detectes un episodi de males olors, ens ho pots fer saber omplint el qüestionari de males olors.

La contaminació per diòxid de nitrogen és causada en bona mesura pel transport terrestre associat a la mobilitat que generen les grans aglomeracions de població. També poden contribuir les combustions d’origen industrial .

El diòxid de nitrogen és precursor de l’àcid nítric, que és un dels constituents de la pluja àcida i de partícules secundàries.Els NOX són contaminants que inclouen el NO2 més altres compostos que contenen nitrogen i oxigen, com el NO. La Llagosta forma part dels 40 municipis que conformen la Zona de Protecció Especial de l’ambient atmosfèric pels contaminants NO2 i PM10 .

El material particulat (PM) és una barreja complexa de partícules sòlides i líquides amb composició química i mida diferents. Es classifiquen segons el seu diàmetre aerodinàmic en PM10 (diàmetres inferiors a 10 micres) i en PM2,5 (diàmetres inferiors a 2,5 micres).

Tenen el seu origen principalment en el trànsit, però també en la indústria, les calefaccions domèstiques, la incineració de residus o les obres relacionades amb la construcció. També per aportació de partícules procedents de fonts naturals (episodis africans o incendis). La utilització de vehicles menys contaminants, com la bicicleta o els vehicles elèctrics, i fer servir transport públic o compartit en els nostres desplaçaments són algunes de les contribucions que podem fer per combatre la contaminació atmosfèrica.

L’ozó és un contaminant secundari, que prové de reaccions químiques, principalment entre els òxids de nitrogen (NOx) i els compostos orgànics volàtils (COVs) , amb presència de radiació solar i temperatures elevades. L’ozó sol enregistrar valors mes elevats a sotavent de les grans aglomeracions urbanes, on es concentren els principals precursors de l’ozó troposfèric.

Els mesos d'estiu es recomana estar atents als nivells d'ozó . Quan hi hagi episodis de contaminació, d'acord amb les recomanacions de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, com a mesura preventiva cal renunciar a fer esforços corporals a l'aire lliure que no siguin usuals, principalment si produeixen fatiga o són de llarga durada.

Vídeo explicatiu sobre l’ozó de la Generalitat.