Policia Local

La Policia Local de la Llagosta és un servei públic que resta a disposició de la ciutadania, 24 hores al dia durant tot l’any. Els objectius generals es fonamenten en la filosofia de Policia Integral, delimitant les seves funcions dins de quatre àrees específiques; Policia de Trànsit, Administrativa, Assistencial i de Seguretat.

Policia assistencial

Actuacions de la policia que tenen com a finalitat l'auxili directe a la ciutadania i la seva protecció.

Les tasques que es fan són aquestes:

 • Recepció de les denúncies presentades pels ciutadans i ciutada- nes.
 • Derivació, en determinats delictes (violència de gènere, agressi- ons sexuals), a l'oficina d'atenció a la víctima.
 • Patrulla mòbil d'atestats per a la intervenció en el lloc dels fets.
 • Auxili permanent i immediat a les víctimes i seguiment personalit- zat dels casos, a les dependències de la policia o bé al lloc on si- guem requerits.
 • Atenció especial a les víctimes de maltractaments en l'àmbit de la llar. Aquestes persones són ateses per personal amb formació es- pecial i es posa a la seva disposició un espai específic per tal d'atendre-les de manera més acurada i personalitzada.
 • Entrevista amb totes les persones denunciades com a agresso- res, amb la finalitat de dissuadir-les de noves agressions.
 • Custodiem i posem a disposició dels pares i mares o del centre escolar els nens i nenes menors que siguin localitzats en situació d'absentisme escolar.
 • En el cas de menors desemparats/des, els oferim una primera as- sistència per protegir aquests infants de riscos potencials i els poem a disposició dels pares i mares, tutors/es i/o els correspo- nents serveis socials.
 • Intervenció, a petició de les parts implicades, en actes de media- ció per resoldre conflictes entre particulars.

Seguretat ciutadana i Policia de proximitat

Tasques directament relacionades amb la protecció dels drets i lliber- tats ciutadanes. La policia de proximitat permet un millor coneixement del territori amb la finalitat de donar una resposta més àgil als proble- mes que es puguin plantejar al municipi de La Llagosta.

Les tasques que es fan són aquestes:

 • Presència continuada i efectiva a la via pública amb caràcter pre- ventiu, combinant la presència a peu i amb vehicle.
 • La seguretat dels i les joves. Impuls de la coordinació dels dife- rents serveis tant de la Generalitat com de l'Ajuntament per fer un seguiment integral i transversal dels seus problemes.
 • Assessorament dels ciutadans i ciutadanes en temes de segure- tat ciutadana o de policia administrativa mitjançant entrevistes i reunions amb centres cívics, escoles, associacions de veïns, llars d'avis o representants de comerços. Recollida d'informació en re- lació amb les inquietuds de la ciutadania per planificar els serveis més adients i informar del resultat de les actuacions.
 • Destinar els efectius necessaris per regular el trànsit en determi- nats centres escolars, en hores d'entrada i sortida, en funció de criteris com seguretat per als infants, ubicació de l'escola o pro- blemàtica viària que es pugui presentar.
 • Informar de totes les incidències observades als serveis munici- pals competents per a la seva resolució.
 • Campanyes (violència domèstica, drogues o temes d'alarma soci- al) per sensibilitzar i informar els ciutadans i ciutadanes.
 • Xerrades informatives, amb personal especialitzat, en centres es- colars o en altres institucions a demanda dels i les responsables corresponents.

Policia administrativa

Actuacions policials que pretenen donar compliment a la normativa ad- ministrativa local, autonòmica o estatal. Aquestes actuacions pretenen garantir la convivència i contribuir al manteniment i millora de la quali- tat de vida ciutadana.

Les tasques que es fan són aquestes:

 • Ens traslladem a demanda del ciutadà o ciutadana al lloc on si- guem requerits a fi de comprovar i denunciar, si cal, les infracci- ons relacionades amb l'incompliment de les normatives adminis- tratives.
 • Planificació i realització anual, amb criteris d'estacionalitat o d'es- pecial sensibilitat ciutadana, d'actuacions i campanyes de sensibi- lització i control relacionades amb diferents aspectes de la tasca de policia administrativa. Aquestes campanyes es fan de forma coordinada amb altres serveis municipals o autonòmics.

Policia de trànsit

El control i la regulació del trànsit i el control de vehicles i conductors i conductores és una de les eines bàsiques per afavorir l'ordre i la segu- retat a la via pública, tant per a vehicles com per a vianants

Les tasques que es fan són aquestes:

 • Ordenació, senyalització i regulació de trànsit al nucli urbà.
 • Controls de trànsit amb vigilància prioritària de les infraccions que afecten més la seguretat del trànsit.
 • Investigació de les causes dels accidents de trànsit mitjançant personal especialitzat amb dades objectives que permetin l'escla- riment dels fets.
 • Servei de retirada de vehicles les 24 hores del dia.
 • Informació a les parts afectades sobre les dades bàsiques de l'ac- cident i orientació sobre els tràmits que cal fer.

A on està?

Policia Local

Passeig de l'Alcalde José Luis López Segura, 2-4 - 08120 La Llagosta - Barcelona
Telèfon: 93 574 08 08
Fax: 93 545 15 44
Adreça electrònica: llgt.policia@llagosta.cat
Adreça electrònica: llgt.admin.policia@llagosta.cat
Horari:  
24 hores 365 dies
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 20.01.2023 | 14:00