Projecte d’instal·lació fotovoltaica d’autoconsum col·lectiu de 40 kW a la coberta de CEIP les Planes

Dimarts, 2 d'abril de 2024 a les 00:00

En aplicació de l’article 37.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, se sotmet a informació pública el següent acord aprovat per la Junta de Govern el 13 de març 2024, en expedient 885/2024:

Aprovació inicial del «Projecte executiu d’instal·lació fotovoltaica d’autoconsum col·lectiu de 40 kW a la coberta de CEIP les Planes», redactat per l’enginyer industrial Sr. Aleix Rifà Beltran, amb pressupost d’execució per contracte de vuitanta-quatre mil cent vint-i-quatre euros amb noranta-cinc cèntims (84.124,95 euros) IVA inclòs. 

Darrera actualització: 02.04.2024 | 09:26