Economia i Hisenda

Regidora: Conchi Jiménez Cruz

Comprèn la planificació i control de les previsions pressupostàries municipals, el control financer, la planificació de les despeses i els ingressos.

La Regidoria té les funcions pròpies de la direcció interna de la delegació establertes a l’apartat A del punt Quart i, a més, la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers en les matèries pròpies de la Regidoria d’Hisenda, llevat de l’ordenació dels pagaments i la signatura dels documents de pagament.

Darrera actualització: 25.07.2023 | 10:34