Canvi de titularitat de la concessió dels drets funeraris

Dijous, 12 de febrer de 2015 a les 00:00

Canvi de nom del titular del nínxol  

Procediment a seguir per iniciar el tràmit:
Presencialment:
- Presentar la sol·licitud de canvi de titularitat amb la documentació requerida.
- Pagar la taxa corresponent.

A.- En cas de canvi de titularitat entre vius:
A1.- Sol·licitud de canvi de titularitat intervius
A2.- Document acreditatiu de parentiu o afinitat (llibre de família, ...)
A3.- Original del títol del nínxol

B.- En cas de canvi de titularitat mortiscausa:
Si hi ha testament:
- Sol·licitud específica, fent-hi constar les dades del nínxol que es vol fer el canvi de titularitat
- Fotocòpia del testament
- Fotocòpia del Certificat d'últimes voluntats
- Original del títol del nínxol

Si no hi ha testament:
- Sol·licitud canvi titularitat i autorització dels familiars
- Fotocòpia del Certificat d'últimes voluntats
- Original del títol del nínxol