Informació de la seu electrònica

Titularitat i òrgans responsables de la gestió

La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon al l'Ajuntament de la Llagosta

L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i serveis accessibles des d'aquesta seu és Alcaldia.

Disposició de creació de la seu electrònica i del registre

Sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments

Per accedir als serveis electrònics que s'ofereixen a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de la Llagosta que requereixen d'identitat digital, és necessari disposar del corresponent certificat electrònic.
Actualment els acceptats són:

  1. El Document Nacional d'Identitat Electrònic.
  2. Els identificadors digitals emesos per l'Agència Catalana de Certificació, inclosos els que emet per a empleats de les administracions públiques catalanes.
  3. Qualsevol altre certificat emès per una entitat de certificació que estigui classificada per l'Agència Catalana de Certificació, on la validació del mateix es faci a través de la seva Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura (PSIS).

Per a obtenir més informació sobre els certificats referits accediu a les pàgines web de les entitats corresponents.

Certificats de dispositiu utilitzats

Seu Electrònica
URL:https://llagosta.eadministracio.cat/
Cerficat electrònic d'autenticitat de lloc web
Issuer: CN=EC-SectorPublic, OU=Serveis Públics de Certificació, O=CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA, C=ES
Subject: CN=llagosta.eadministracio.cat, OU=Vegeu https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio, O=Ajuntament de la Llagosta, ST=Barcelona, C=ES
Serial Number: A58BC31CB5E8E84

Portal web
URL: https://www.llagosta.cat
Emès per a: Ajuntament de la Llagosta 
Emès per: Sectigo RSA
Tipus certificat: Certificat Extended Validation Secure Server CA

L'Ajuntament també reconeix com a pròpies i integrants de la seu electrònica, tot i no estar dintre dels seus dominis, les següents adreces i els corresponents certificats:

Perfil de Contractant
URL: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=llagosta&idCap=10248837&ambit=&
Emès per a: Generalitat de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell mig (CDS-1)

Gestió Tributaria

URL: http://www.diba.cat/web/municipis/inici/-/menudirectori/tributs/08105
Emès per a: Organisme de gestió tributària
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell alt (CDS-1)

Tramitació electrònica
URL:https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/login/login.asp?pagina=../consbaseemi/4164B64F8F9548B9AFD874087FBFD3A6.asp&login=LOGUSUPWD|LOGCEREMI&codent=835
Emès per a: Consorci Adminsitració Oberta Electrònica de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell mig (CDS-1)
URL: https://llagosta.eadministracio.cat/
Emès per a: Consorci Adminsitració Oberta Electrònica de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell mig (CDS-1)

Factura Electrònica
URL: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=624
Emès per a: Consorci d’Administració Oberta de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: Class 3 International Server CA - G3

Butlletí Oficial de la Diputació de Barcelona (BOPB)
URL: https://bop.diba.cat/
Emès per a: bop.diba.cat
Emès per: Fabrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT)
Tipus certificat: Clase 2 CA

Eines de validació de certificats

1. L'Agència Catalana de Certificació ofereix l'eina següent per a la validació d'un certificat o d'una signatura: https://www.eacat.cat/web/guest/signatura

2. El Ministeri de Política Territorial i Administració Pública ofereix l'eina següent per a la validació de certificats i signatures: https://valide.redsara.es

Calendari de dies inhàbils

Calendari de festius: Accedir

Darrera actualització: 25.01.2023 | 10:56
Darrera actualització: 25.01.2023 | 10:56