Ordenances fiscals 2023

Diumenge, 1 de gener de 2022

Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre béns immobles.

Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l’Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de la Taxa per serveis urbanístics.

Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de la Taxa per a la intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i instal·lacions.

Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la Taxa per al tractament, recollida i eliminació de residus sòlids urbans.

Ordenança fiscal núm. 8, reguladora del Servei d’autotaxi i altres vehicles de lloguer.

Ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la Taxa pels serveis de salut pública.

Ordenança fiscal núm.10, reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius.

Ordenança fiscal núm.11, reguladora de la Taxa del mercat.

Ordenança fiscal núm.12, reguladora de la Taxa pel subministrament municipal d’aigua potable.

Ordenança fiscal núm.13, reguladora de la Taxa per utilitzar privativament o per a l’aprofitament especial de béns de domini públic municipal i prestació de serveis.

  • Tarifa per a l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadirers amb finalitat lucrativa.
  • Tarifa per a l’ocupació de la via pública mitjançant el Mercat Setmanal Ambulant.
  • Tarifa per a l’ocupació del subsòl, el sòl i la volada de la via pública.
  • Tarifa per a l’obertura de cales o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoció del paviment o voreres en les vies públiques.
  • Tarifa per a l’ocupació de la via pública mitjançant la instal·lació de quioscos.
  • Tarifa per a l’ocupació de la via pública mitjançant parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situades en terrenys d’ús públic, així com indústries del carrer, ambulants o rodatge cinematogràfic.
  • Tarifa per a l’ocupació amb mercaderies derivades de la indústria, materials per a la construcció, runes, tancs, puntals, apuntalaments, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
  • Tarifa per a la prestació del servei de vigilància especial.

Ordenança fiscal núm.14, reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques.

Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de la Taxa per retirar vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública.

Ordenança fiscal núm. 16, reguladora del Preu públic per a la utilització privativa d’habitatges de domini públic municipal.

Ordenança fiscal núm. 17, reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministra- ments d’interès general.

Ordenança fiscal núm. 18, reguladora de la Taxa per a la prestació del servei de veu pública.

Ordenança fiscal núm. 19, reguladora del Preu públic per la prestació dels serveis d’atenció domiciliària.

Ordenança fiscal núm. 20, reguladora del Preu públic pel lloguer de sales, instal·lacions culturals i altres anàlegs.

Ordenança fiscal núm. 21, reguladora del Preu públic per a la prestació dels serveis del Complex Esportiu Municipal El Turó

Ordenança fiscal núm. 22, reguladora de la Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol espai de domini públic local i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena i talls o restriccions de circulació per actuacions especials.

Ordenança fiscal núm 23 ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS

Darrera actualització: 10.01.2023 | 10:15