Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local es reuneix en sessió ordinària tots els dijous no festius, prèvia convocatòria de l'alcalde. No es convocarà la Junta de Govern Local durant el mes d'agost o quan no hi hagi assumptes a tractar.

La Junta de Govern Local està presidida per l'alcalde Óscar Sierra Gaona i assisteixen amb veu i vot els regidors: Mariano García Cividanes, Raúl Valero Martínez, Jordi Jiménez Rodríguez, Juame Bonallach Aguado i la regidora Mireia Egea Clotet. També assisteixen però amb veu i sense vot les regidores Conchi Jiménez Cruz, Antonia Illescas Martínez i el regidor Francisco Ruiz Escobar

Competències


1. El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el Pressupost aprovat i disposar de despeses dins dels límits de la competència que li correspon a l’Alcaldia. No obstant, per la seva pròpia gestió i resolució de qüestions institucionals, l’Alcaldia es reserva, per a cadascuna d’elles, la disposició de despeses fins a 20.000,00 €.

2. L’aprovació de l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el Pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, i aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball.

3. L’aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.

4. L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per la seva contractació o concessió, i estiguin previstos en el Pressupost.

5. L’atorgament de les llicències urbanístiques, d’activitat comercial i industrial i d’ocupació de via pública la competència de les quals correspon a l’Alcaldia.

6. En matèria de contractació, totes les competències que corresponguin a l’Alcaldia atenent a les previsions del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, de Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Aquestes competències de la Junta de Govern Local són en virtut del decret d’Alcaldia número 2015000409 de data 29 de juny de 2015

Darrera actualització: 20.07.2015 | 09:13
Darrera actualització: 20.07.2015 | 09:13