Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local es reuneix en sessió ordinària tots els dijous no festius, prèvia convocatòria de l'alcalde. No es convocarà la Junta de Govern Local durant el mes d'agost o quan no hi hagi assumptes a tractar.

Composició de la Junta de Govern Local

La JGL està composta per:

L'alcalde Óscar Sierra Gaona
1a Tinenta d'Alcalde Conchi Jiménez Cruz
2n Tinent d'Alcalde Mariano García Cividanes
3r Tinent d'Alcalde Jordi Jiménez Rodríguez
4a Tinenta d'Alcalde Marc Ruiz Llorente
5è Tinent d'Alcalde Francisco Ruiz Escobar


També assisteixen a la JGL amb veu, pero sense vot, tots els regidors/es amb delegació de competències que són: 

Antonio Jesús García Robledo
Antonia Illescas Martínez
Melania Beltrán Gutiérrez
Judith Robles Lafuente 
Nuria Guerrero Baso 
Raúl Valero Martínez
Isabel María Rodríguez Mañas

Competències

1. En matèria de contractació, totes les competències que li corresponen a l'Alcaldia atenent a les previsions de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, o normativa de contractació que la modifiqui o substitueixi.

2. En matèria de personal:

  •  L'aprovació de l'oferta d'ocupació pública, d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple.
  •  Aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball.

3. El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost aprovat i disposar de despeses dins dels límits de la competència que li correspon a l'Alcaldia. No obstant, per a la pròpia gestió i resolució de qüestions institucionals, l'Alcaldia es reserva, per a cadascuna d'elles, la disposició de despeses fins a 20.000 euros.

4. L'aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.

5. L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació i concessió, i estiguin previstos al pressupost anual vigent.

6. L'atorgament de llicències urbanístiques, llicències d'activitat comercial i industrial i permisos per a l'ocupació de la via pública, la competència de les quals correspon a l'Alcaldia. En aquesta matèria, l'Alcaldia es reserva la gestió de les autoritzacions per a l'ocupació de la via pública amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.

Aquestes competències de la Junta de Govern Local són en virtut del decret d’Alcaldia número 2019-0515 de data 25 de juny de 2019.

 

Darrera actualització: 21.04.2023 | 13:37
Darrera actualització: 21.04.2023 | 13:37