Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local es reuneix en sessió ordinària tots els dimecres no festius, prèvia convocatòria de l'alcalde. No es convocarà la Junta de Govern Local durant el mes d'agost o quan no hi hagi assumptes a tractar.

Composició de la Junta de Govern Local


 • Óscar Sierra Gaona, alcalde de la Llagosta
 • Concepción Jiménez Cruz, primera tinent d'alcalde
 • Marc Ruiz Llorente, segon tinent d'alcalde
 • Judith Robles Lafuente, tercera tinent d'alcalde
 • Raquel Martínez García, quarta tinent d'alcalde
 • Mariano García Cividanes, cinquè tinent d'alcalde

Competències


1.En matèria de contractació:

 • L’exercici de totes les competències que li corresponen a l'Alcaldia atenent a les previsions de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, o normativa de contractació que la modifiqui o substitueixi. En qualsevol cas, l’Alcaldia es reserva l’aprovació dels acords de classificació i requeriment de licitadors en la tramitació dels procediments oberts de la seva competència.


2.En matèria de personal:

 • L'aprovació de l'oferta pública d’ocupació, d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple.

3.En matèria d’ajuts socials:

 • L’aprovació de la concessió d’ajuts de caire social o assistencial.

4.En matèries de gestió econòmica:

 • El desenvolupament de la gestió econòmica, d’acord amb el pressupost vigent i l’aprovació de despeses dins dels límits de la competència que li correspon a l’Alcaldia. No obstant, l’Alcaldia es reserva l’aprovació de les despeses corresponents a la gestió del personal de la corporació. En qualsevol cas, l’aprovació de la despesa abans esmentada, correspon a l’exercici de les fases comptables, A, D i O.
 • L’aprovació dels padrons dels diferents recursos de naturalesa tributària.
 • L’aprovació de les liquidacions tributàries, no delegades en l’Organisme de Gestió Tributària.
 • L’aprovació de factures per la prestació de serveis o el lliurament de béns.

5.En matèria de patrimoni:

 • L’aprovació de les adquisicions i alienacions del patrimoni competència de l'Alcaldia.

6.En matèria urbanística:

 • L'aprovació dels projectes d'obres competència de l’Alcaldia.
 • L'atorgament de llicències urbanístiques competència de l’Alcaldia.

7.En matèria de llicències d’activitat:

 • L’autorització corresponent a les sol·licituds de llicències d'activitat comercial i industria la competència de les quals correspon a l'Alcaldia. En els casos en que les llicències corresponguin a activitats desenvolupades íntegrament a la via pública i comportin l’autorització per a la seva ocupació, els permisos per a l’ocupació de la via pública corresponent es tramitaran de manera integrada a l’autorització de la llicència.

Aquestes competències de la Junta de Govern Local són en virtut del decret d’Alcaldia número 2023-0616 de data 21 de juny de 2023.

Darrera actualització: 19.07.2023 | 12:08
Darrera actualització: 19.07.2023 | 12:08