Comissions Informatives

Les comissions informatives són òrgans complementaris de l'Ajuntament que tenen per funció l'estudi, l'informe o la consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a coneixement del Ple Municipal o de la Comissió de Govern quan actuï per delegació d'aquest, així com el seguiment de la gestió de l'alcalde, la Comissió de Govern i els i les regidores que ostentin delegacions o competències desconcentrades, sense perjudici de les competències de control que corresponen al Ple. Tots els grups municipals tenen dret a incloure en les comissions, com a mínim, un dels seus membres. Malgrat això és el Ple el que determina el nombre de membres de les comissions informatives que correspon a cada grup municipal.

Cada Comissió Informativa es dotarà d’un secretari/a que podrà ser un membre de la pròpia Comissió i aixecarà acta succinta de cada sessió amb expressió del vot de cada grup municipal que tindrà la consideració de vot ponderat en cada un dels temes que precisi el dictamen o informe de la pròpia Comissió.

El Ple del 2 de juliol de 2015 crea les següents Comissions Informatives:

Comissió Informativa de Planificació i Territori

3 regidors/es del PSC-CP
Sr. Raúl Valero Martínez (president de la Comissió Informativa)
Sr. Jorge Jiménez Rodríguez (vicepresident de la Comissió Informativa)
Sr. Mariano Garcia Cividanes

2 regidors/es d’ICV-EUiA-E
Sr. Eva Miguel Guerrero
Sr. Meritxell Carbonell Guerrero

1 regidor de C’s
Sr. Jorge Sabanza Jiménez

1 regidor del PP
Sr. Jaume Bonallach Aguado

1 regidor de ERC-AM
Sr. Xavier Cols i Motoso

1 regidor de CIU
Sra. Mireia Egea i Clotet

Comissió Informativa d'Economia, Administració i Comunicació

3 regidors/es del PSC-CP
Sra. Concepción Jiménez Cruz (presidenta de la Comissió Informativa)
Sr. Francisco Javier Ruiz Escobar (vicepresident de la Comissió Informativa)
Sr. Raúl Valero Martínez


3 regidors/es d’ICV-EUiA-E
Sra. Virgínia Jiménez Pueyo
Sra. Meritxell Carbonell Guerrero
Sra. Eva Miguel Guerrero

1 regidor de C’s
Sr. Jorge Sabanza Jiménez

1 regidor del PP
Sr. Jaume Bonallach Aguado

1 regidor de ERC-AM
Sr. Xavier Cols i Motoso

1 regidor de CIU
Sra. Mireia Egea i Clotet

Comissió Informativa de Serveis a les Persones

3 regidors/es del PSC-CP
Sr. Mariano Garcia Cividanes (president de la Comissió Informativa)
Sra. Antonia Illescas Martínez (vicepresidenta de la Comissió Informativa)
Sr. Francisco Javier Ruiz Escobar

2 regidors/es d’ICV-EUiA-E
Sr. Jesús Ríos Santos
Sra. Virgínia Jiménez Pueyo

1 regidor de C’s
Sr. Jorge Sabanza Jiménez

1 regidor del PP
Sr. Jaume Bonallach Aguado

1 regidor de ERC-AM
Sr. Xavier Cols i Motoso

1 regidor de CIU
Sra. Mireia Egea i Clotet

Comissió Especial de Comptes

Aquesta comissió estarà integrada pels membres de la Comissió Informativa d’Economia, Administració i Comunicació.

Darrera actualització: 26.01.2018 | 09:24
Darrera actualització: 26.01.2018 | 09:24