Escola bressol

L'escola bressol municipal Cucutras és un servei educatiu per a la primera infància que neix del dret dels nens i nenes a l'educació i al desenvolupament integral de la seva personalitat, en un ambient adequat a les seves necessitats i en contacte amb altres infants.

Preinscripció curs 2021-2022

La sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l'enviament del correu electrònic (ebm.cucutras@peretarres.org) amb el formulari emplenat i la documentació acreditativa adjunta escanejada o fotografiada. El centre respondrà amb un correu de confirmació, com a justificant de la formalització de la sol·licitud de preinscripció. De manera excepcional, per als casos en què la família no pugui fer el tràmit telemàticament de presentació de sol·licitud, aquesta es podrà presentar presencialment al centre. En aquest cas, es demanarà cita prèvia a l’escola bressol Cucutras per correu electrònic (ebm.cucutras@peretarres.org) o per telèfon (93 574 38 25).

Qualsevol sol·licitud de preinscripció per al curs 2021-2022 presentada abans de l'inici d'aquest període té la consideració de nul·la. En el moment de la presentació de la sol·licitud de preinscripció a l’escola bressol municipal, omplerta i documentada correctament, s’assignarà un número que es mantindrà en tot el procés.


Oferta de places

Per al curs 2021-2022, l'escola bressol Cucutras oferta un total de 63 places lliures i 7 places de Necessitats educatives especials (NEE) , amb la següent distribució per grups d'edat:
• 7 places de 0 a 1 any + 1 plaça NEE
• 28 places de 1 a 2 anys + 3 places NEE
• 28 places de 2 a 3 anys + 3 places NEE
Aquestes places poden patir alguna modificació per la matrícula viva i/o per les directrius del Departament d’Educació de la Generalitat, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries.


Calendari del procés de preinscripció i matrícula

  • Presentació de sol·licituds: del dilluns 10 al divendres 21 de maig de 2021 de manera telemàtica i del dimecres 19 al divendres 21 de maig de manera presencial amb cita prèvia..
  • Publicació de les llistes provisionals amb el barem: dimarts 25 de maig.
  • Reclamació a les llistes provisionals: del dimecres 26 de maig al dimecres 2 de juny.
  • Publicació de les llistes baremades d'alumnat admès i de les sol·licituds a sorteig: divendres 4 de juny.
  • Sorteig públic de places per a sol·licituds amb la mateixa puntuació: dilluns 7 de juny
  • Publicació de la relació definitiva d’alumnat admès:: dimarts 8 de juny.
  • Període de matriculació: del dimecres 9 al dimecres 23 de juny de manera telemàtica i del dilluns 21 al dimecres 23 de juny de podrà fer presencial amb cita prèvia.

Per la preinscripció cal presentar:

Les llistes que es fan públiques durant el procés de preinscripció, presentaran les dades personals dels sol·licitants anonimitzades, format per les dues primeres inicials del nom, i les del primer i el segon cognom (exemple SuRoPo) i es publicaran en aquest web municipal.

La presentació de reclamacions a les dades publicades en la llista de barem provisional es farà, de manera general, mitjançant un correu electrònic a la bústia electrònica de l’escola bressol. De manera anàloga al que es fa en la presentació de la sol·licitud per correu, el centre enviarà un correu de resposta com a justificant de recepció de la reclamació. La llar d’infants o escola bressol habilitarà l’atenció a les persones que, excepcionalment, necessitin d’atenció presencial, utilitzant la cita prèvia per reduir la concentració innecessària de persones.


Número de desempat

El dia indicat en el calendari es fa el sorteig públic per determinar el número a partir del qual es fa l'ordenació de les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Per tal de resoldre les situacions d'empat es crearà una mesa de matriculació que es reunirà el dilluns 7 de juny, a les 17.10h, a l'Escola Bressol Municipal Cucutras, per a sortejar les places vacants pendents d'adjudicació per al curs escolar 2021-2022 un cop assignades les places directes per obtenció de major puntuació.

Aquí es poden consultar els criteris de puntuació.

Les representants de la mesa de matriculació faran públic el procediment del sorteig a les famílies assistents, que serà el següent:
• Sorteig públic, amb l'extracció de tantes boles numerades com sol·licituds es presentin per a cada franja d’edat, que estiguin empatades i no hagin obtingut una plaça directa pel total de punts assignats.
• Un cop assignades les places vacants, continuarà el sorteig de les places que passaran a formar part de la llista d'espera en l'ordre assignat pel sorteig. El número assignat a la preinscripció es mantindrà com a referència fins el final del procés.

L'acta del sorteig amb les llistes definitives es faran públiques, el dimarts 8 de juny, al web municipal.


Presentació de matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que estableix el calendari.

El centre gestionarà el tràmit de la matrícula a través de cites prèvies, utilitzant el correu electrònic o el telèfon, o alternativament per una confirmació de matrícula i l'enviament de la documentació necessària a través d'un correu electrònic. En aquest cas, el centre ha de respondre amb un correu de confirmació, com a justificant de la formalització de la matrícula.

El llistat de la documentació que cal presentar es pot trobar al següent enllaç.

L'Escola Bressol Municipal Cucutras gestionarà el tràmit de la matrícula a través de cites prèvies, utilitzant el correu electrònic o el telèfon. També es podrà substituir la gestió presencial per una confirmació de matrícula i l’enviament de la documentació necessària a través d’un correu electrònic a l’escola bressol. En aquest cas, es respondrà al correu de confirmació, com a justificant de la formalització de la matrícula.

Un cop finalitzat el procés de matriculació, les places lliures es cobriran amb la llista d'espera. Durant el curs, les famílies interessades podran presentar sol·licitud per cobrir les vacants que puguin sorgir durant el curs escolar 2021-2022.

Quin cost té:

Curs 2021-2022. Tarifa Mensual: 156,90 €. Acollida mensual: 37,21 €. Acollida per dia (matí o tarda): 1,92 €. Menjador mensual: 102,43 €. Menjador dia: 5,95 €. Menjador mensual lactants 72,23 €. Menjador dia lactants 3,56€

Darrera actualització: 21.09.2021 | 11:42