Pròrroga extraordinària dels contractes d’arrendament d’habitatge habitual

Dilluns, 20 de juliol de 2020 a les 09:00

L'Oficina Comarcal d'Habitatge del Vallès Oriental ha informat que als contractes d’arrendament de l’habitatge habitual que finalitzin en el període comprés entre l’1 d’abril de 2020 i el 30 de setembre de 2020 se'ls podrà aplicar una pròrroga extraordinària per un període màxim de sis mesos, amb les mateixes condicions i termes del contracte en vigor i sempre que l’arrendatari ho sol·liciti a l'arrendador, que haurà d’acceptar-ho tret que s’hagin fixat altres termes per les parts. Així s'estableix al Reial Decret Llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació económica per fer front a l’impacte de la Covid-19.

En cas que la propietat sigui un gran tenidor o una empresa/entitat pública d’habitatge i la persona arrendatària es trobi en situació de vulnerabilitat econòmica, es podrà sol·licitar a la part arrendadora fins al 30 de setembre de 2020 l’ajornament temporal i extraordinari del pagament de la renda de lloguer, sempre que no s’hagi ja acordat voluntàriament. 

La part arrendadora comunicarà en el termini màxim de set dies laborables des de la presentació de la sol·licitud una d’aquestes opcions: una reducció del 50% de la renda durant el temps que duri l’estat d’alarma decretat pel Govern, i de les mensualitats següents si el termini resulta insuficient però fins a un màxim de 4 mesos, o una moratòria en el pagament de la renda, que s’aplicarà de manera automàtica i que afectarà al període de temps que duri l’estat d’alarma decretat pel Govern, i de les mensualitats següents, fins a un màxim de 4 mesos. Aquesta renda ajornada s’afegirà de forma fraccionada a la renda mensual fins a un màxim de tres anys, comptats a partir de la finalització dels 4 mesos abans citats, i sempre dins del termini del qual es mantingui la vigència del contracte d’arrendament o de les seves prorrogues. No s’aplicarà cap tipus de penalització ni interessos a les quantitats retornades.  

En cas que la propietat no sigui cap dels definits en el punt anterior, la persona arrendatària podrà sol·licitar a la part arrendadora, en el termini de tres mesos des de l’entrada en vigor del RDL (1 d’abril de 2020) l’ajornament temporal i extraordinari del pagament de la renda, sempre que no s’hagi ja acordat voluntàriament amb anterioritat. La part arrendadora comunicarà en el termini màxim de 7 dies laborables des de la presentació de la sol·licitud les condicions de l’ajornament o del fraccionament ajornat del deute que accepta o les possibles alternatives que es donin al respecte o la no acceptació sobre l’ajornament temporal. 

Garantia del subministrament d’energia elèctrica, productes derivats del petroli, gas natural i aigua 
Excepcionalment, fins al 30 de setembre de 2020 no es podrà suspendre el subministrament d’energia elèctrica, productes derivats del petroli, inclosos els gasos manufacturats i els gasos liquats del petroli, gas natural i agua als consumidors, persones físiques, en el seu domicili habitual, per motius diferents a la seguretat del subministraments, de les persones i de les instal·lacions. 

Per acreditar davant del subministrador que el subministrament es produeix a l’habitatge habitual, el consumidor podrà emprar qualsevol mitjà documental que acrediti aquesta circumstància. 

Així mateix, el període durant el que estigui en vigor l’estat d’alarma no computarà a efectes de terminis entre el requeriment de pagament i la suspensió del subministrament per impagament establert a la normativa o en els contractes de subministrament.  
 


 

Darrera actualització: 20.07.2020 | 10:03