Paralitzada l’obra pública a la nostra localitat

Dijous, 26 de març de 2020 a les 14:00

L’Ajuntament ha paralitzat les obres públiques que s’estaven realizant a la nostra localitat. Aquesta mesura s’aplicarà durant la vigència de l’estat d’alarma i de les pròrrogues que es puguin aprovar per la crisi provocada pel coronavirus. A més, un decret d'Alcaldia adverteix a les persones promotores d’obres, instal·lacions i construccions que s’estiguin executant o que tinguin prevista la seva execució al terme municipal de la Llagosta, de la prohibició de l’execució de les obres, instal·lacions i construccions, quan no es puguin garantir les mesures aprovades per l’Organització Mundial de la Salut, les autoritats sanitàries estatals i autonòmiques en matèria de prevenció i protecció contra el Covid-19, així com els requeriments imposats al Reial decret 463/2020, o qualsevol altre que es pugui dictar en un futur, en qualsevol tipus de disposició normativa, instruccions, circulars o decisions que s’aprovin per les autoritats competents, per evitar la propagació del coronavirus per contagi.

L’Ajuntament recomana la suspensió de totes les obres de promoció privada si es produeix qualsevol de les circumstàncies següents: si comporten desplaçaments freqüents i reiterats per la via pública o si impliquen l’ocupació de la via pública oberta a la circulació de persones alienes a l’obra.

També recomana la suspensió de les obres que no requereixen de direcció facultativa (petites actuacions als domicilis) durant el termini de vigència de l’estat d’alarma i, en el seu cas, de les pròrrogues que es puguin adoptar. En qualsevol cas, només poden realitzar-se si són compatibles amb les recomanacions de l’ OMS i de les autoritats sanitàries estatals i autonòmiques.

S’exclouen de l’àmbit d’aplicació d’aquest decret les actuacions que calgui dur a terme de manera urgent durant la vigència del Reial decret 463/2020, quan estiguin justificades per motius de seguretat de les persones, o les tasques mínimes i indispensables per a garantir el confinament adequat de les obres i la seguretat de l’entorn, respectant en tot cas les mesures establertes per les autoritats sanitàries.

Darrera actualització: 28.03.2020 | 19:33