Aprovat el Pla de regulació d'usos en plantes baixes, que neix per consolidar el comerç de proximitat

Divendres, 30 d'abril de 2021 a les 00:00

L’Ajuntament va aprovar durant el ple ordinari d’abril de forma provisional el Pla especial urbanístic de regulació d’usos en les plantes baixes. Aquest document té per finalitat contribuir a consolidar el comerç com a element integrador i estructurador del municipi, tenint cura de les diverses vessants en els àmbits de les millores socials, la millora del medi ambient i la promoció econòmica dels establiments. El Pla vol harmonitzar la regulació del Pla General, promovent a l’hora l’habitatge digne.

Es tracta d’assolir la coexistència pacífica, sense distorsions, entre els diferents usos de les zones residencials, de conformitat amb els principis de cohesió social i desenvolupament sostenible, establerts en la Llei d’Urbanisme. L’expedient serà enviat ara a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.

L’aprovació d’aquest Pla especial urbanístic de regulació d’usos de plantes baixes és la continuació del pla aprovat al ple de desembre passat i que ara recull les aportacions de la Direcció General de Comerç de la Generalitat i una modificació per afegir una disposició transitòria per al tractament de la Miralda, els terrenys que ocupa actualment l’empresa Capresa. El regidor d’Urbanisme Marc Ruiz, va explicar que el document “vol treballar ens uns eixos per dinamitzar el comerç i fer una aposta de futur pel protegir-lo i fer una aposta de futur pel comerç local i de proximitat”.

El Pla va ser aprovat amb el vot a favor de tots els grups municipals, expecte la Llagosta en Comú, que es va abstenir.

Esola Bressol Municipal Cucutras

D’altra banda, el Ple va aprovar el procés de matriculació a l’Escola Bressol Municipal Cucutras del curs 2021-2022. El punt va ser aprovat per unanimitat. El període de preinscripció per al proper curs a l’Escola Bressol Municipal Cucutras serà del 10 al 21 de maig de forma telemàtica. A més, entre els dies 19 i 21 de maig es podrà fer presencialment amb cita prèvia. El 25 de maig, es publicaran les llistes provisionals amb el barem. Entre el 26 de maig i el 2 de juny, es podran fer reclamacions a les llistes provisionals.

El 4 de juny, es farà la publicació de les llistes baremades d’alumnat admès i de les sol·licituds a sorteig, mentre que el 7 de juny tindrà lloc el sorteig públic de places per a sol·licituds amb la mateixa puntuació. El 8 de juny, es publicarà la relació definitiva d’alumnat admès.

El període de matrículació per al proper curs serà del 9 al 23 de juny, de manera telemàtica, i del 21 al 23 de juny, presencialment amb cita prèvia.

Tota la documentació informativa així com el document de sol·licitud de preinscripció es podran descarregar en el web de l’Ajuntament (www.llagosta.cat). Durant el període de preinscripció, caldrà enviar la sol·licitud emplenada i la documentació identificativa i acreditativa dels criteris al·legats (escanejada o fotografiada per les dues cares) a l’adreça de correu electrònic de l’Escola Bressol Municipal Cucutras (ebm.cucutras@peretarres.org). En el moment de la presentació de la sol·licitud de preinscripció, s’assignarà un número que es mantindrà en tot el procés.

La sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l’enviament del correu electrònic amb el formulari emplenat i la documentació acreditativa adjunta escanejada o fotografiada. La guarderia municipal ha de respondre amb un correu de confirmació, com a justificant de la formalització de la sol·licitud de preinscripció.

De manera excepcional, per als casos en què la família no pugui fer el tràmit telemàticament de presentació de sol·licitud, aquesta es podrà presentar presencialment al centre. En aquest cas es podrà demanar cita prèvia a l’EBM Cucutras per correu electrònic o per telèfon al número 93 574 38 25.

Pel que fa a les tarifes de la guarderia municipal, el regidor d’Educació Fran Ruiz, va destacar que “no hem augmentat els preus per al proper curs, que es mantenen igual des del curs 2015-2016”.

Ajuts casal d’estiu

Durant la sessió d’ahir, també es van aprovar les bases reguladores i els criteris de concessió d’ajuts per a l’assistència als Casals d’Estiu de l’any 2021. Seran beneficiaris d’aquests ajuts els menors empadronats a la Llagosta, amb edats compreses entre 3 i 17 anys, incloses, i que reuneixin els requisits exigits a l’efecte.

Els menors hauran d’estar inscrits a qualsevol casal d’estiu que estigui organitzat per centres educatius, esportius, culturals i socials, sense afany de lucre, que s’organitzin als següents equipaments municipals: centres educatius públics d’educació primària, CEM El Turó, Centre Cultural, instal·lacions esportives municipals.

La regidora de Serveis Socials, Antonia Illescas, va avançar que “ja es coneixen quins centres organitzaran activitats a l’estiu, seran el Dijoc, les Planes, el CEM El Turó i el CE La Llagosta”. Illescas va concretar que “la partida per a aquests ajuts serà aquest any de 12.000 euros”.

Per als infants d’educació especial, s’admetrà el centre de referència que atengui les seves necessitats específiques.

L’import màxim estipulat de l’ajut per cada persona beneficiària serà de 160 euros, sempre i quan s’hagi inscrit al casal d’estiu i compleixi amb tots els requisits exigits. Excepcionalment, l’import de l’ajut podrà ser superior a 160 euros prèvia valoració i informe favorable de la Unitat de Serveis Socials, però en cap cas no podrà superar el cost de l’activitat realitzada.

El termini de presentació de sol·licituds per als ajuts econòmics dels casals d’estiu 2021 serà del 13 al 31 de maig, tots dos inclosos. La presentació de sol·licituds, atesa la situació actual de la pandèmia de la Covid-19, s’haurà de fer preferentment de forma telemàtica mitjançant la seu electrònica municipal: www.llagosta.cat i excepcionalment de forma presencial amb cita prèvia a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC).

Durant el ple també es va donar compte del decret d’Alcaldia aprovació de la liquidació de pressupost general municipal de l’exercici de 2020 amb un resultat positiu ajustat de 546.098,63 euros i d’aprovació de l’estat del romanent de tresoreria per import de 3.195.794,29 euros, que un cop deduïda la provisió d’insolvències i l’excés de finançament afectat, ascendeix a la quantitat positiva d’1.452.591,25 euros.

La sessió d’ahir també va donar llum verda a una modificació pressupostària que permet disposar de crèdit per fer front a diverses inversions per un import de 450.010 euros. El punt va ser aprovat amb els vots a afavor del PSC i Ciutadans i l’abstenció d’ERC i LLEC.

Precs i preguntes

Al torn de pres i preguntes, dos veïns de la nostra localitat van preguntar sobre la previsió d’Adif d’eliminar el pas a nivell que uneix el carrer de la Florida amb el carrer de Federico García Lorca, el regidor d’Urbanisme va avançar que els ajuntament de la Llagosta i Santa Perpètua plantegen com a alternativa la construcció d’un pas soterrat per a vianants que uneixi els dos carrers i, per una altra banda, allargar el carrer de Joaquim Blume que uniria al carrer de Federico García Lorca amb un pont sobre la via. Marc Ruiz va indicar que el projecte executiu que afecta a aquesta zona “tant l’Ajutament de la Llagosta, com el de Santa Perpètua, l’haurem d’aprovar en ple”. A més, va avançar que “des de l’Ajuntament es vol deixar molt clar que no es podria fer la fase de supressió del pas a nivell sense tenir executada la fase de connexió”.

Per la seva banda, l’alcalde de la Llagosta va recordar que “tant l’Ajuntament de la Llagosta com el de Santa Perpètua apostem per la connexió de la R-3 amb la R-8 i treure la barrera que ara suposa la R-3”.

Darrera actualització: 30.04.2021 | 11:17