Aprovada definitivament la congelació de la majoria de les ordenances fiscals del 2021

Dimarts, 22 de desembre de 2020 a les 10:00

Les ordenances fiscals del 2021 van quedar aprovades ahir de forma definitiva durant la celebració d’un ple extraordinari amb els vots a favor del PSC i Cs i les abstencions d’ERC i LLEC. Les úniques al·legacions a l’aprovació inicial presentades per Cristina Segura, en representació del grup municipal d’ERC, van ser desestimades.

ERC proposava que no s’incrementessin les tarifes previstes a l’Ordenança fiscal reguladora del preu públic per a la prestació del Servei d’Atenció Domiciliària i que l’increment del cost del servei fos assumit per part de l’Ajuntament mitjançant la partida destinada a serveis socials al Pacte per la Reconstrucció Econòmica i Social arran de la pandèmia de la Covid-19. Les al·legacions van ser desestimades, perquè es considera que es proposen preus per sota dels costos del servei sense estar degudament justificades les raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin.

Es congelen la gran majoria dels impostos, taxes i preus públics per tal de no agreujar les dificultats econòmiques que ja estan patint la ciutadania i el comerç local per la crisi ocasionada per la pandèmia de la Covid-19. Destaca la congelació de l’Impost de Béns Immobles (IBI) i de la taxa per a la recollida d’escombraries i neteja viària.

En el cas de l’IBI, s’incorpora una bonificació del 50% per als béns immobles d’ús residencial destinats a lloguer d’habitatge amb renda limitada. A l’Ordenança reguladora de la plusvàlua, s’ha incorporat un petit canvi de redactat proposat per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona per tal que les liquidacions no siguin en cap cas superiors al possible increment de valor dels immobles.

La regidora d’Economia i Hisenda, Conchi Jiménez, va destacar ahir la “congelació, en general, dels impostos del 2021” i va remarcar que l’Ajuntament assumirà directament 260.000 euros corresponents a la taxa per a la recollida d’escombraries.

Cristina Segura, portaveu del grup municipal d’ERC, va insistir en la demanda que “l’Ajuntament es faci càrrec de la pujada de preus del Servei d’Atenció Domiciliària”. La regidora d’Economia va recordar que els preus els fixa el Consell Comarcal i que, en tot cas, els Serveis Socials de l’Ajuntament determinaran després si les persones usuàries tenen dret a algun tipus de bonificació.

Durant la sessió, també es va aprovar, amb l’única abstenció de LLEC, el Pla Local de Joventut 2020-2024, que és una eina que permet conèixer, definir, decidir, coordinar, impulsar i dirigir les polítiques locals en matèria de joventut. La finalitat del Pla Local de Joventut és impulsar les polítiques integrals de joventut. És l’instrument d’ordenació i planificació estratègica de les polítiques de joventut que estableix les grans línies estratègiques a desenvolupar per part dels organismes competents en polítiques de joventut. Aquest és el tercer Pla Local de Joventut de la Llagosta.

La Regidoria de Joventut, per començar a treballar l’elaboració del Pla Local de Joventut 2020-2024 i davant la impossibilitat de redactar el document pels mitjans propis municipals per manca de recursos tècnics i humans, va demanar com a recurs tècnic a l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona el servei de suport i assessorament a la consultora sociopolítica Neòpolis per a l’elaboració de la diagnosi. El segon apartat del Pla, el disseny, va ser elaborat pels professionals de Joventut que van anar compaginant les seves feines amb la redacció del mateix. Per elaborar el disseny van tenir en compte l’experiència acumulada en anys anteriors, les conclusions i orientacions que s’han pogut extreure de la diagnosi en coherència amb el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020 i amb el Pla d’Actuació Territorial de Polítiques de Joventut 2017-2020.

La regidora de Joventut, Núria Guerrero, va explicar que el Pla de Joventut se centra en dos aspectes, “l’emancipació juvenil i la participació”“A més, crearem nous espais de treball transversals entre les diferents regidories”, va afegir.

La portaveu del grup municipal de LLEC, Eva Miguel, va dir que “esperava més del Pla, és bastant continuista”.

També es va aprovar inicialment, amb l’única abstenció de LLEC, el Pla especial urbanístic de regulació d’usos en les plantes baixes. “Es tracta d’una aposta decidida pel comerç de proximitat, un document per potenciar, impulsar i consolidar els eixos de dinamització comercial”, va explicar el regidor d’Urbanisme, Marc Ruiz.

“Amb aquest pla, volem protegir el comerç local, evitar la desertització comercial i que, amb l’especulació immobiliària, els comerços es converteixin en habitatges”, va assegurar l’alcalde, Óscar Sierra.

A més, es va aprovar, per unanimitat, el Programa de seguretat alimentària municipal de la Llagosta 2021-2023, que es constitueix per una banda per ordenar les accions que es realitzen des de fa anys des de l’Ajuntament en aquest àmbit i per altra per donar resposta a l’exigència normativa de crear un registre d’establiments amb els epígrafs corresponents i una valoració del risc que indiqui la periodicitat en els controls. També pretén coordinar les accions i la comunicació amb la resta d’administracions que en tenen competències.

El ple es pot tornar a veure al canal de Youtube de l’Ajuntament, mitjançat aquest enllaç: https://youtu.be/WCc-hF4VwIM

Darrera actualització: 22.12.2020 | 12:52