L'OMIC informa

Informació

Informació sobre submnistraments a la llar, com ara l'electricitat, el gas, la telefonia,..., que afecta a les persones consumidores.

 

Alerta sobre campanya de trucades fraudulentes

Des de l'Agència Catalana del Consum i dels Mossos d'Esquadra ens informen que en les darreres setmanes s’ha detectat una campanya de trucades fraudulentes amb origen fora de l’estat espanyol.

Com funciona?

Durant la nit, realitzen una trucada curta (només un to) des d’un país estranger. La víctima pel matí, al veure la trucada perduda, la retorna. És llavors quan s’esdevé l’estafa. Aquesta trucada és readreçada a un servei de tarificació especial que cobra preus alts per l’establiment de trucades i per minut.

Des d'on es fan les trucades?

Fins ara, s’han reportat trucades entre d’altres, dels següents països: Albània (+355), Costa de Marfil (+225), Ghana (+233) o Nigèria (+234), Somàlia (+252) i també de Letònia (+371), Lituània (+370) o Tunísia (+216).

A quins telèfons truquen?

L’elecció dels telèfons als que truquen és aleatòria o mitjançant bases de dades obtingudes de manera il·legítima. És important no retornar la trucada per evitar validar el número de telèfon.

Com evitar ser estafats?

Per tal d’evitar ser estafats, cal ser prudents. Davant una trucada perduda d’un número estranger (són els que comencen per +), cal plantejar-se si espereu una trucada d’aquell país. Si no hi ha motiu de rebre-la, no retorneu la trucada.

Tornar a l'inici

Novetats en relació a l'apliació del bo social elèctric

A l'octubre de 2017 es va aprovar el reglament del nou bo social elèctric, que dóna un termini de sis mesos a les llars que actualment el perceben perquè el renovin en el cas que puguin seguir beneficiant-se d'aquest descompte a la factura de la llum.

El manteniment del bo social dependrà de si s'està inclòs en les noves categories de beneficiaris. Si fins ara ha tingut bo social i amb el nou no tindrà dret, perquè no està entre les categories de beneficiaris, mantindrà els beneficis fins al mes d'abril de 2018.

Requisits d'accés

S'han creat tres tipus de categories de beneficiaris del bo social, amb diferents requisits d'accés. L'IPREM (Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples) és l'indicador bàsic que es farà servir per determinar els llindars de renda de les diferents categories. Els llindars poden modificar-se en algunes circumstàncies (en cas de minusvalidesa, per exemple).

• Consumidors vulnerables. Tenir una renda individual (en cas d'un sol adult a la llar) o familiar que no superi els 11.280 euros anuals en el cas de llars sense nens (1,5 vegades l'IPREM), uns 15.000 euros anuals per a les famílies amb un menor (2 vegades l'IPREM) o uns 19.000 euros anuals si hi ha dos menors a la llar (2,5 vegades). Aquests llindars pugen en el cas de discapacitat, víctimes de violència de gènere o del terrorisme.

• Consumidors vulnerables severs. No assolir la meitat dels llindars anteriors. És a dir, uns 5.640 euros anuals en el cas de cases sense nens, 7.500 euros anuals en llars amb un menor o uns 9.500 en el cas de famílies amb dos menors.

Consumidors vulnerables severs en risc d'exclusió social. En aquesta categoria entren aquells clients vulnerables severs que són atesos pels serveis socials d'una Administració autonòmica o local que financi almenys el 50% de l'import de la seva factura.

Es mantenen com a beneficiaris

Les famílies nombroses, com fins ara, sense límit de renda, tot i que seran considerats consumidors vulnerables severs només si la seva renda anual és menor o igual a 2 vegades l'IPREM.

• Llars amb tots els integrants pensionistes que percebin la quantia mínima vigent. Si no superen l'IPREM seran considerats llars vulnerables severs. En tots els casos, en llars amb col·lectius especials (discapacitat superior al 33%, víctimes de terrorisme o violència de gènere), el punt de tall s'amplia en 0,5 vegades l'IPREM. Fins ara, gaudien del descompte les llars amb una potència contractada inferior a 3 kW, categoria que ara no es manté.

Beneficis

El bo social suposa descompte del 25% de la factura d'electricitat, que puja fins al 40% en el cas dels consumidors vulnerables severs. Els consumidors identificats com en risc d'exclusió social tindran la factura gratuïta. Aquest descompte del bo social només serà aplicable a un consum mensual bàsic que s'assignarà a cada tipus de llar: l'excés sobre aquesta xifra es factura a un preu normal.

Límits en el consum d'electricitat

Els descomptes del 25% i 40% del total de la factura estan subjectes a un límit en el consum d'energia, superat el qual s'aplicarà la tarifa PVPC:

 • Pensionistes: 1.680 kWh d'electricitat consumida a l'any.
 • Famílies nombroses: 3.600 kWh a l'any.
 • Consumidors sense menors a càrrec: 1.200 kWh a l'any.
 • Consumidors amb un menor a càrrec: 1.680 kWh a l'any.
 • Consumidors amb dos menors a càrrec: 2.040 kWh a l'any.

En cas d'impagament, les llars amb bo social disposaran d'un període de 4 mesos abans que el seu comercialitzadora iniciï el procés de tall de subministrament. Aquest procés s'interromprà en cas de consumidors vulnerables severs en risc d'exclusió social.

Renovació

Els avantatges del bo social no són permanents. Cal renovar-lo cada dos anys, presentant una nova sol·licitud davant la comercialitzadora. Tan sols les famílies nombroses podran gaudir-lo sense necessitat de renovar-lo mentre gaudeixin d'aquesta consideració.

Com sol·licitar-ho

Si fins ara no tenia bo social però compleix algun dels nous requisits, cal ser client d'una comercialitzadora de referència, o sol·licitar-lo en el mateix tràmit, i només podrà fer-ho per a la teva domicili habitual. Recordeu que no hi podrà haver cap penalització per trencar el contracte vigent per activar el bo social, i que si necessites canviar de titular, la distribuïdora no pot exigir-te la revisió de la instal·lació elèctrica tot i que el butlletí d'instal·lació de l'habitatge tingui més de 20 anys.

Si ara se li aplica el bo social i creu que seguirà tenint dret a gaudir-lo, ha de sol·licitar que es mantingui.

* IPREM anual 14 pagues vàlid per a 2017: 7.519,59 euros.

Tornar a l'inici

Com presentar una reclamació o queixa davant d'un tall del subministrament elèctric

a) Les queixes i/o reclamacions s'han de dirigir contra les dues grans empreses subministradores que operen al nostre municipi: ENDESA i GAS NATURAL (tot i que pot haver-hi alguna altra companyia també implicada).

b) Cal que es comuniquin els fets a l’empresa subministradora. Hi ha dues possibilitats:
-A l'Oficina d'atenció al client de la companyia a fi de deixar-hi constància escrita.
-Trucant al servei telefònic gratuït d’atenció al client (és molt important demanar el número d'incidència o de referència de la queixa o reclamació).
En quin termini l’empresa subministradora ha de donar una resposta?
En el termini màxim d'un mes des que es presenta la queixa o reclamació.

Si no rep una resposta satisfactòria en el termini màxim d'un mes, pot presentar una queixa/reclamació/denúncia a:
L’Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) de l'Ajuntament de la Llagosta. L'OMIC és un servei gratuït per a la ciutadania de la Llagosta, que es troba situat a la planta baixa de l'Ajuntament, a la plaça d'Antoni Baqué. S'ha de concertar visita de forma prèvia.

Recordi que:

 • Amb una queixa es posa en coneixement de l'Administració uns fets per tal que els traslladi a l’empresa subministradora perquè en tingui coneixement i pugui millorar la qualitat del servei que ofereix als seus clients.
 • Amb una reclamació es pot obtenir, mitjançant una mediació o un arbitratge, la reparació d’un dany, el retorn de determinades quantitats, o bé la rescissió del contracte i/o anul·lació d’un deute.
 • Amb una denúncia es posa en coneixement de l'Administració uns fets que poden ser constitutius d'infracció administrativa per tal que els investigui i, si escau, actuï d’ofici per corregir la conducta infractora i defensar els interessos generals.

Tornar a l'inici

Dades empreses subministradores

Dades per als per als clients d'ENDESA:
Telèfon gratuït: 800 760 909
Telèfon gratuït per a clients amb tarifa PVPC: 800 760 333
Oficina d'atenció presencial recomenada: Carrer de Sallarés i Pla 6, Sabadell
Contacte online: www.endesaclientes.com

Dades per als clients de GAS NATURAL FENOSA:
Telèfon gratuït: 900 100 251
Telèfon gratuït per a clients amb tarifa PVPC: 900 100 502
Oficina d'atenció presencial recomanada: SOMGAS. Rambla de Josep Tarradellas 1, local 9 Granollers
Contacte online: a través de la pàgina web : www.gasnaturalfenosa.es

Tornar a l'inici

Modificació de les tarifes per part de les operadores de telecomunicacions

En relació a la pujada de preus prevista per les principals operadores de telecomunicacions, justificada per una millora de les prestacions o la inclusió de serveis nous, i que afecta especialment les tarifes dels paquets que inclouen mòbil, telèfon fix, internet i televisió, cal tenir present les següents consideracions.

 • L'operador només pot modificar les condicions que contractades –i que ell mateix ha imposat– per motius vàlids que constin en el contracte de manera clara i comprensible: per exemple, que s'indiqui explícitament un mètode de variació del preu (increment segons l'IPC o d'un % anual) o que resulti impossible seguir prestant el servei com fins al moment (tecnologia obsoleta, etc.).
 • Han de notificar les modificacions amb una antelació mínima d'un mes, tot especificant els motius que justifiquen el canvi, i informar al client del dret a donar de baixa el servei anticipadament i sense cap penalització.
 • Quan l'augment de la tarifa correspon a nous serveis, l'operador ha de tenir el consentiment exprés de la persona usuària.
 • Si no es compleixen aquestes condicions, la persona usuària té dret a oposar-se a l'aplicació de la nova tarifa –mantenint el preu actual– i, si escau, recuperar les quantitats que s'hagin cobrat indegudament.

Per reclamar

 • Cal adreçar-se al servei d'atenció al client de l'operador trucant al telèfon gratuït per a incidències i reclamacions –demanant, en tots els casos, un número de referència– o omplint els fulls oficials de reclamació en un establiment de l'operadora.
 •  Si en el termini de 30 dies no s'obté una resposta, o bé la resposta no és satisfactòria, contacteu amb el servei públic de consum (OMIC de la Llagosta). Els principals operadors de telecomunicacions estan adherits al sistema arbitral de consum, la qual cosa significa que la reclamació podria resoldre's per la via gratuïta i extrajudicial de l'arbitratge.

Tornar a l'inici

Darrera actualització: 01.03.2018 | 14:18
Darrera actualització: 01.03.2018 | 14:18