Mesures econòmiques d'urgència pel coronavirus

Divendres, 20 de març de 2020 a les 15:30

Aquesta informació s'actualitza segons arriben noves dades

Mesures urgents que de moment ha acordat l'Ajuntament per la situació excepcional ocasionada pel coronavirus i que es poden ampliar segons vagi evolucionant la situació:
 

Respecte a quotes de serveis destinats a la ciutadania que han tancat

•    No cobrament de les tarifes corresponents als serveis que presta el Complex Esportiu Municipal El Turó durant el període que estigui tancat.

•    No cobrament / devolució de les tarifes corresponents al servei de l’Escola Bressol Municipal Cucutras durant el període que estigui tancada.

•    No cobrament de les tarifes corresponents al servei de l’Escola Municipal de Música durant el període que estigui tancada.


Respecte a bonificacions del servei d’aigua potable d’ús domèstic

•    Aprovació, una vegada finalitzi l’estat d’alarma, de bonificacions específiques en la Taxa per al subministrament municipal d’aigua potable, en el següents casos:

  •   Persones en situació d’especial necessitat econòmica.
  •   Persones que hagin quedat a l’atur arrel de l’estat d’alarma provocat pel coronavirus COVID – 19.
     

Respecte al comerç i a les empreses locals

•    No cobrament / devolució de les tarifes corresponents a l’ocupació de la via pública mitjançant el Mercat Setmanal Ambulant, durant el període que estigui suspès.

•    No cobrament / devolució de les tarifes corresponents al Mercat Municipal de la Llagosta per a aquelles parades que no hagin pogut romandre obertes durant el termini que el servei hagi estat suspès.

•    No cobrament de la taxa per l’ocupació de la via pública mitjançant terrasses de bars i restaurants amb finalitat lucrativa, durant el termini que l’ocupació no hagi estat possible.

•    No cobrament de la taxa per a la recollida de residus comercials durant el termini que els serveis hagin estat suspesos.

•    Suspensió del període de pagament de l’Impost d’Activitats Econòmiques.
 

Respecte al cobrament de tributs i taxes

Des de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, entitat encarregada del cobrament d’impostos, taxes i preus públics municipals, s’acordarà la pròrroga, pel termini d’un mes, del cobrament de tots els tributs i tarifes, dels quals s’iniciarà el pagament en fase voluntària durant la propera setmana i que tenien la data de domiciliació per a l’1d’abril.

D’aquesta manera, la domiciliació passarà a cobrar-se al mes de maig. El mateix passarà amb els del mes de maig, que passaran a cobrar-se al juny.

En relació a l’Impost de vehicles, també s’efectuarà la pròrroga d’un mes i les domiciliacions passaran a cobrar-se al mes de juny en comptes de al mes de maig.

L’Ajuntament de la Llagosta està gestionant la contractació d’una pòlissa de crèdit de 800.000 euros, per fer front a totes les necessitats de liquiditat que esdevinguin d’aquesta situació excepcional

Decret d'Alcaldia mesures econòmiques d'urgència


Altres ajudes aprovades pel Govern espanyol i la Generalitat:

LLOGUERS

L'Estat ha aprovat un programa d'ajuts per a contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social provocat pel COVID-19 en els lloguers d'habitatge habitual. El Real Decreto-ley contempla diverses mesures per a diferents casos com per a persones que hagin quedat a l'atur, que se'ls hagi aplicat un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) o d'altres circumstàncies que els dificulti el pagament del lloguer. Entre aquestes mesures hi ha el fraccionament del pagament del lloguer, l'ajornament o altres alternatives acordades amb el llogater. El Govern també ha aprovat un programa d'ajudes transitòries.

Tota la informació es pot trobar al Real Decreto-ley 11/2020 de 30 de marzo.

AUTÒNOMS

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat ha posat en marxa un ajut, en forma de prestació econòmica de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes –persona física-, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d'alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d'altres fonts alternatives d'ingressos.

Aquest ajut compta amb un pressupost de 7,5 milions d'euros i preveu beneficiar unes 4.500 persones treballadores autònomes.

Per accedir a aquest ajut, les persones treballadores autònomes – persona física- hauran d'estar donades d'alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA), i amb domicili fiscal a Catalunya.

L'accés a l'ajut s'aconsegueix mitjançant l'acreditació de pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019. En el cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l'alta al RETA.

El Departament atorgarà aquest ajut pel procediment de concurrència competitiva fins a l'exhauriment de la partida pressupostària que s'hi destini, i serà incompatible amb qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat.

El Govern de la Generalitat, a través del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ha pres aquesta decisió com a resposta urgent a les persones que configuren el Treball Autònom de Catalunya davant d'aquesta situació excepcional, que ha obligat a diferents autoritats governatives a actuar en el confinament i aïllament de persones i activitats. Aquest fet impacta directament, amb previsibles pèrdues econòmiques, en la prestació del servei de les persones treballadores autònomes, ja sigui per manca de possibilitat de la prestació professional personalment o pel tancament de l’espai on es duu a terme l'activitat professional.

Més informació al següent enllaç: https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/ci/ajuts-persones-autonomes-afectades-coronavirus/


D'altra banda, el Govern espanyol ha establert mesures adreçades als autònoms durant aquesta crisi sanitària. L’objectiu és mitigar la situació que puguin patir pel tancament dels seus negocis o per la pèrdua d’ingressos.

Els autònoms obligats a tancar per l’estat d’alarma o que pateixin una caiguda d’ingressos del 75% tenen dret a la prestació aprovada pel Consell de Ministres, independentment de la seva condició.

Els que estiguin en aquesta situació estaran exempts de pagar la cotització a la Seguretat Social i rebran una prestació equivalent al 70% de la base reguladora, el que suposa un mínim de 661 euros. Els autònoms amb persones empleades al seu càrrec podran tramitar un ERTE per a aquests i, al mateix temps, accedir a les prestacions extraordinàries.

Els autònoms també podran accedir a dues línies més d’ajuts. Per una banda, a la línia d’avals per compte de l’Estat per a empreses i autònoms dotada amb fins a 100.000 milions d’euros. I, per l’altra, a la línia de crèdit de l’Institut de Crèdit Oficial per permetre la liquiditat de les empreses.


HIPOTEQUES

El Govern d’Espanya ha disposat una moratòria en els pagaments hipotecaris per als col·lectius més vulnerables. Aquesta mesura va destinada a hipoteques de l’habitatge habitual. La mateixa també s’aplicarà a les persones fiadores o avaladores d’aquestes hipoteques.

S’entén com a situacions de vulnerabilitat quan el deutor hipotecari està a l’atur o, en cas de ser empresari o professional, pateixi una pèrdua substancial del seus ingressos o una caiguda substancial de les seves vendes. També es tindrà en compte els ingressos familiars en diferents situacions.

Un altre supòsit és si la suma de la hipoteca, les despeses i els subministraments bàsics resulti superior o igual al 35% dels ingressos nets del conjunt dels membres de la unitat familiar.

Qui ho pot sol·licitar, en quins terminis, com es fa el tràmit i tota la informació es pot troba en aquest document i a l'aparat d'enllaços d'interès.

Tota la informació sobre aquestes mesures es pot trobar al capítol IV del Real Decreto-ley 8/2020.

També hi ha d'altres mesures econòmiques al Real Decreto-ley 7/2020


CÀNON DE L'AIGUA

El Govern de la Generalitat aprova reduir a la meitat el cànon de l'aigua per a usuaris domèstics i activitats econòmiques.

El Govern de la Generalitat, en el marc de les seves competències, té la voluntat d’ajudar les famílies i les empreses a superar la situació d’emergència i de crisi provocada pel COVID19. És per això que s’han aprovat les següents mesures:

•        Aplicar una reducció del 50% del cànon de l’aigua a tots els usuaris domèstics durant dos mesos (abril i maig).

•        Aplicar una reducció del 50% del cànon que paguen les indústries i la resta d’activitats econòmiques (petites i mitjanes empreses, comerços i autònoms).

El cost aproximat d’aquestes mesures es quantifica en 50 milions d’euros, que permetran aportar liquiditat a les famílies i a les empreses, amb càrrec a la Generalitat, a través del pressupost de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

A banda d’aquestes mesures, cal recordar que totes les famílies en situació de vulnerabilitat, o les que es puguin trobar en aquesta situació els propers mesos com a conseqüència de la repercussió del coronavirus, poden demanar i acollir-se al cànon social zero, el que implica no pagar per aquest concepte dins de la factura de l’aigua. A data d’avui, s’acullen al cànon social 52.540 abonats.

L’ACA disposa habitualment d’una altra bonificació, l’ampliació de trams, a la qual actualment s’acullen més de 350.000 abonats.


MESURES EN L'ÀMBIT DE LA POBRESA ENERGÈTICA

Durant el mes d’abril, les companyies subministradores d’aigua, llum i gas natural no podran suspendre els subministraments de cap persona consumidora que tingui reuneixi les condicions per a ser declarat consumidor vulnerable, vulnerable sever o en risc d’exclusió social definits als articles 3 i 4 del RD 897/2017. De la mateixa manera, es prorroga automàticament fins al 15 de setembre de 2020 la vigència dels bons socials la vigència dels quals expirés abans d’aquesta data. Una altra mesura és la suspensió de la vigència de les normes aplicables a l’actualització de preus del gas liquat envasat (que afecta fonamentalment a les bombones de butà).

Darrera actualització: 01.04.2020 | 19:39