Bases

Els pressupostos participatius són un mecanisme efectiu de diagnosi i propostes per al benestar social de la ciutadania i una oportunitat per implicar els veïns i les veïnes en la presa de decisions responsables sobre el destí d’una part dels recursos públics. Aquest procés permetrà als ciutadans i ciutadanes proposar, debatre i decidir el destí d’una part de la partida d’inversions de l’Ajuntament de la Llagosta. La partida d’inversions permet desenvolupar actuacions de ciutat que poden incidir sobre l’espai públic, l’urbanisme, els equipaments o la mobilitat.

 

1. QUANTITAT DESTINADA ALS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Es destinen 30.000 euros de la partida d’inversions del Pressupost General.

2. REQUISITS DE LES PROPOSTES

Les propostes poden ser inversions de qualsevol àmbit de competència municipal, com per exemple millores d’espais públics, l’adquisició de mobiliari urbà o millora d'equipaments, etc.

Han de ser iniciatives concretes, valorables econòmicament amb un cost màxim de 30.000 euros i que compleixen els requisits següents:

 • -Tenir visió de ciutat i generar impacte al conjunt del territori municipal.
 • -Donar resposta a una necessitat concreta.
 • -Fer referència a àmbits i temes de competència municipal i ser coherents amb els valors i plans municipals aprovats.
 • -Ser realitzables tècnicament i el màxim de viables econòmicament, i respectar el marc jurídic i legal existent.
 • -Ser considerada una inversió i tenir principi i final, sense que comportin pressupostos posteriors i despeses posteriors.

3. PRESENTACIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE

El dia 8 d’octubre es presentarà públicament a la ciutadania el procés de pressupostos participatius. Prèviament es posarà en marxa la campanya informativa per difondre els seus objectius i els canals de participació.

4. PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

Podrà presentar propostes qualsevol persona, grup o entitat.

El període de recollida de propostes serà del 14 d’octubre al 15 de novembre de 2019. Les propostes es podran presentar:

a) Via telemàtica, a través de la Seu electrònica.

b) Presencialment, amb un model de formulari a l’OAC.

El model de formulari contindrà els apartats següents:

 • Dades d’identificació de la persona que presenta la proposta.
 • Dades de la proposta:
 • Títol (breu i explicatiu de la proposta)
 • Descripció de la proposta: explicar amb el màxim de detall possible en què consisteix.

De forma opcional, es pot incorporar una imatge o la informació addicional que es consideri oportuna.

Les persones que vulguin participar-hi i tinguin qualsevol dubte en referència a l’elaboració i presentació de la proposta podran demanar assessorament i fer consultes per mitjà del correu electrònic de l’Oficina d’Atenció Ciutadana: oac@llagosta.cat

Les  consultes seran derivades, en funció de la seva temàtica, al departament municipal que correspongui perquè doni resposta a la persona interessada o per concertar una reunió si es considera necessari.

5. VALORACIÓ DE LES PROPOSTES

Una vegada recollides totes les propostes, el grup motor validarà i organitzarà per temàtiques les propostes presentades per la ciutadania a partir dels següents criteris:

 • -Ser un projecte sostenible i amb visió de ciutat.
 • -Ser de competència municipal.
 • -No contradir els plans aprovats.
 • -Respectar el marc jurídic i legal existent.
 • -Ser considerada una inversió.
 • -No superar el límit pressupostari destinat.
 • -No representar un cost addicional en futurs pressupostos ni crear dependència.
 • -No contemplar subvencions a entitats ni el finançament de projectes no municipals ja existents.
 • -Ser projectes equitatius des del punt de vista de gènere.
 • -Ser projectes que no provoquin exclusió social.
 • -Haver entrat el projecte dins del termini.

Posteriorment, les propostes que reuneixin tots els requisits mínims seran derivades a la comissió tècnica encarregada de valorar la seva viabilitat tècnica, econòmica, legal i urbanística. Aquest procés haurà de finalitzar abans del 17 de gener.

Si es considera que alguna de les propostes no és viable, quedarà descartada i s’haurà d’informar a la persona proposant dels motius pels quals ha estat retirada.

Igualment, la comissió tècnica pot proposar modificacions, sempre que no desvirtuïn o alterin de manera substancial el contingut o sentit de la proposta original, o unificar propostes. En aquests supòsits cal revisar o informar tècnicament de nou sobre la proposta a la persona o entitat impulsores abans de ser aprovada definitivament.

6. VOTACIÓ DE LES PROPOSTES PER PART DE LA CIUTADANIA

Abans del 29 de gener es farà una sessió pública amb la presentació de les propostes validades. Si es considera oportú, en funció del nombre, la varietat i interès de les propostes validades es podrà convocar a les persones participants per tal que puguin explicar i defensar el seu projecte.

El termini per votar les propostes serà del 29 de gener al 16 de febrer de 2020.

Podran votar totes les persones majors de 16 anys empadronades a la Llagosta. Les votacions es realitzaran telemàticament a través del web. Per facilitar al màxim la participació, les persones que no tinguin accés a Internet podran votar a l’OAC amb l’assessorament de personal de l’Ajuntament.

Les dades que caldrà aportar per poder votar són les següents:

 • DNI de la persona
 • Adreça de correu electrònic / telèfon mòbil

En el cas de les votacions a l’OAC, només és necessari el DNI. Cada persona podrà votar un màxim de tres propostes.

7. PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES GUANYADORES

Una vegada finalitzat el termini de votacions, s'elaborarà una llista amb totes les propostes finalistes i les votacions obtingudes, ordenades de major a menor nombre de vots. En aquest llistat, hi constarà també el cost econòmic de les propostes. Per ordre de llista, s'escolliran les propostes guanyadores fins esgotar la quantitat de 30.000 euros. Aquestes propostes es presentaran en un acte públic i es publicaran als mitjans de comunicació local.

En el supòsit d’empat en la puntuació de diferents projectes, l’Ajuntament decidirà el guanyador en base a criteris d’impacte social i econòmic. En el cas que el cost de les propostes escollides no arribi a 30.000 euros, però el sobrant no sigui suficient per assumir la proposta immediatament següent, aquest sobrant es destinarà a qualsevol altra actuació de les propostes finalistes, seguint l’ordre de la puntuació obtinguda i sempre que tinguin, almenys, un 10% dels vots. I si tot i així, no és possible destinar el sobrant a les altres propostes (perquè són d’import superior al sobrant), l’Ajuntament decidirà el seu destí atenent els criteris que han servit per a la valoració i puntuació de les propostes presentades.

8. EXECUCIÓ DELS PROJECTES GUANYADORS

Per últim, es farà l’estudi i la planificació tècnica per part dels serveis municipals corresponents de la proposta o propostes guanyadores i es tramitaran, si fos necessari, les licitacions oportunes per tal de poder executar-les.

Durant l’execució dels projectes, la comissió de seguiment anirà controlant la seva implementació i s’anirà publicant, als mitjans de comunicació local, l’estat d’execució i les propostes que s'hagin executat.

Preguntes i respostes

Si tens dubtes consulta el nostre apartat de PREGUNTES I RESPOSTES