Moratòria en la quota de la hipotèca a persones en situació de vulnerabilitat

Dimecres, 18 de març de 2020 a les 00:00

La moratòria s’aplicarà a tots els préstecs o crèdits hipotecaris si el deutor es troba en situació de vulnerabilitat econòmica sobrevinguda pel coronavirus.

Poden accedir a aquesta moratòria les persones que compleixin tots els següents requisits

 1. Persones a l’atur, empresaris o autònoms que pateixin una pèrdua substancial dels seus ingressos o caiguda de les vendes de més del 40%,
 2. Complir els requisits de vulnerabilitat econòmica, segons criteri del REAL DECRETO LEY 11/2020 de mesures per pal·liar els efectes del COVID-19
  • Que la unitat de convivència hagi reduït els seus ingressos durant el mes anterior a la sol·licitud de moratòria, per sota dels llindars establerts següents: 1.613,52 € + 53,78 € per cada fill o ascendent major de 65 anys a càrrec (o 80,68 € per cada fill si es tracta de família monoparental) + 537,84 € si hi ha un membre amb discapacitat superior a 33%, situació de dependència o incapacitat laboral permanent o 1.075,68 € si la persona obligada al pagament de la renda tingui paràlisis cerebral, una malaltia mental o discapacitat intel·lectual de grau igual o superior a 65%.
 3. La quota de la hipoteca més les despeses i subministraments bàsics han de suposar més del 35% dels ingressos nets de la unitat de convivència,
 4. Com a conseqüència de l’emergència sanitària, la càrrega hipotecària en relació amb els ingressos s’hagi multiplicat per al menys 1,3. 

Es pot sol·licitar fins a un mes després de la finalització de l'estat d'alarma a l’entitat financera amb qui es té signada la hipoteca una moratòria d’un mes i les pròrrogues que acordi el govern espanyol, sense recàrrecs ni interessos, sempre que es compleixin els requisits. L’entitat financera té 15 dies per contestar.

Documentació requerida:

 • Sol·licitud formalitzada de la moratòria, davant de l’entitat financera.
 • Certificat de la prestació d’atur amb la quantitat mensual. Si és empresari o professional i cessa l’activitat, el certificat de declaració de cessament d’activitat emès per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.
 • Llibre de família.
 • Certificat col·lectiu d’empadronament històric.
 • Declaració de discapacitat, de dependència o d’incapacitat permanent.
 • Nota simple del servei d’índex del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar.
 • Escriptures de compravenda de l’habitatge i de concessió del préstec o crèdit hipotecari.
 • Declaració responsable de les persones deutores conforme compleixen els requisits exigits.

Per consultes o reclamacions cal dirigir-se a Ofideute ofideute@gencat.cat.

Darrera actualització: 29.05.2020 | 18:59