Matriculació Escola Municipal de Música curs 2021-2022

Dijous, 5 d'agost de 2021 a les 00:00

Matriculació per cursar estudis de música a l'Escola Municipal de Música de la Llagosta durant el curs 2021-2022.

L'itinerari formatiu del document de matriculació s'omplirà amb l'assessorament de l'escola de música, a la 3a planta del centre cultural Can Pelegrí, en horari d'atenció, durant el període de matriculació, i l'interessat l'haurà de formalitzar al registre municipal.

Bonificacions

1. Estaran bonificats fins al 100% de la quota, els usuaris del servei que aportin informe dels serveis socials municipals, relatius a la conveniència d’aplicació d’aquesta bonificació, ja sigui per motius socials o econòmics.

Els serveis socials municipals informaran sobre la conveniència de l’aplicació de la bonificació, així com del percentatge de la mateixa.

2. Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent tinguin la condició de família nombrosa o que tinguin la condició de família monoparental en la data de meritament de l’impost, tindran dret a una bonificació d’acord amb els trams següents:

Per rentes de la unitat familiar de més de 25.000: un 5 %
Per rentes de la unitat familiar d’entre 24.999 i 18.000 euros anuals: un 10 %
Per rentes de la unitat familiar de menys de 18.000 euros anuals: un 15 %

Aquesta bonificació serà aplicable sempre que el subjecte passiu formi part d’una família nombrosa o monoparental i ho acrediti en els termes i terminis previstos.

Per tal d’aplicar aquesta bonificació serà responsabilitat del subjecte passiu acreditar, tant la condició de família nombrosa o de família monoparental, així com el nivell de renta per tal d’aplicar el tram corresponent, mitjançant la presentació de la documentació següent, juntament amb la tramitació de la matrícula:

 • Sol·licitud de bonificació amb l'autorització per a consultar dades econòmiques. Es cas de no autoritzar la consulta s'haurà de presentar documentació econòmica justificativa del nivell de rendes.
 • Títol vigent de família nombrosa o de família monoparental, expedit per l’Administració competent.

Termini de presentació:

La matrícula està oberta durant tot el curs sempre que hi hagi places disponibles

Qui pot sol·licitar-ho:

Les persones interessades. En cas de menors de edat, els responsables legals.

Cal aportar:

 • Imprès de matriculació degudament omplert

  Original del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet en cas de menor d'edat) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres
  2 fotografies tipus carnet
  Número de la llibreta o compte bancari on domiciliar el pagament
  En cas de demanar alguna bonificació, la documentació que ho justifiqui

Adreça:

La matrículació es fa a l'Escola de Música en horari de 16 a 20 h de dilluns a divendres.

Escola Municipal de Música

C. de Jaume I, 7-9 - 08120 La Llagosta - Barcelona
Telèfon:93 545 15 40
Adreça electrònica: llgt.escola.musica@llagosta.cat
Lloc web: www.emmlallagosta.cat/
Horari:  
de dilluns a divendres de 15.30 a 21.30 h, l'horari per fer matriculacions és de 16 a 20 h
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 05.08.2021 | 12:41