Subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans

Dissabte, 6 de març de 2021 a les 00:00

La Generalitat ha fet la convocatòria per a la concessió de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans corresponent a l’any 2021

Les sol·licituds es poden presentar fins la 30 d'abril del 2021. Les persones interssades ho podran fer electrònicament a través del web de tràmits de la Generalitat de Catalunya. Excepcionalment la sol·licitud es pot presentar mitjançant imprès normalitzat, degudament formalitzat i signat per la personal sol·licitant, adreçat a l’Agència de l’habitatge de Catalunya, acompanyat de la documentació annexa (requerida al punt 8 de les pròpies bases), prèvia concertació de visita programada, a través del registre de l’Ajuntament (telèfon 93 560 39 11) o del registre del Consell Comarcal (telèfon 93 860 07 00). Per a consultes al respecte, podeu contactar de 9 a 14 hores amb el telèfon d’atenció telefònica específic (900 922 841) de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, o amb l’Oficina Local d’Habitatge (674 618 235).

A títol orientatiu:

Requisits:

 1. Tenir 65 anys o més a l'any natural de la convocatòria. Tenir la residència legal a Catalunya.
 2. Estar en risc d'exclusió social segons la definició de l'article 72 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, i acreditar uns ingressos de la unitat de convivència no superiors a 2,83 vegades l'IRSC, ponderat en funció del nombre de membres que la componen i de la zona on està ubicat l'habitatge. La ponderació dels ingressos consta a la taula de l'IRSC de l'annex de la convocatòria corresponent.
 3. Ser titular, en qualitat de persona arrendatària, del contracte de lloguer de l'habitatge objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronada. El contracte de lloguer ha d'estar formalitzat a l'empara de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans.
 4. No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior als imports establerts a les resolucions de convocatòria corresponents.
 5. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 6. Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.
 7. Pagar el lloguer de l'habitatge, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud, per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per la persona administradora de la finca, on constin els conceptes següents: la identificació de la persona pagadora, la identificació de la persona beneficiària del pagament i la mensualitat corresponent.
 8. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions, de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
 9. Complir les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

La documentació que cal adjuntar amb l’imprès es:

 1. Document d’identitat DNI, NIE (i targeta d’identitat d’estranger - TIE) o Certificat de registre de ciutadans de la Unió Europea.
 2. Justificant d’ingressos de tots els membres de la unitat de convivència en edat de treballar, d'acord amb el punt 8 b) de les bases reguladores.
 3. Certificat o volant de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la unitat de convivència.
 4. Llibre de família, si escau.
 5. Contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant, segons el punt 8 e) de les bases reguladores
 6. Document oficial que acrediti violència de gènere, si es el cas.
 7. Rebuts de l’any en curs fins a data de presentació de la sol·licitud, o en el cas d’habitatges gestionats per empreses públiques locals o entitats sense ànim de lucre poden presentar un certificat del lloguer pagat pel sol·licitant.
 8. Declaració responsable de complir amb els requisits de les bases i que no hi ha motiu d’exclusió.
 9. Imprès normalitzat a nom del sol·licitant amb les dades bancàries del compte on ingressar la subvenció.
 10. Declaració responsable relativa a no haver demanat o obtingut altres ajuts públics o privats amb la mateixa finalitat.
 11. Certificat de no tenir deutes amb Hisenda (AEAT), Seguretat Social (TGSS) i Agencia Tributaria de Catalunya (ATC).
 12. Certificat de discapacitat si escau.
Darrera actualització: 11.03.2021 | 08:33