Subvencions per al pagament del lloguer de l’habitatge habitual 2020

Dijous, 28 de maig de 2020 a les 00:00

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.

Les sol·licituds es poden presentar abans del 3 de juiol del 2020. Les persones interssades ho podran fer electrònicament a través del web de tràmits de la Generalitat de Catalunya. Excepcionalment la sol·licitud es pot presentar mitjançant imprès normalitzat, degudament formalitzat i signat per la personal sol·licitant, adreçat a l’Agència de l’habitatge de Catalunya, acompanyat de la documentació annexa (requerida al punt 8 de les pròpies bases), prèvia concertació de visita programada, a través del registre de l’Ajuntament (telèfon 93 560 39 11) o del registre del Consell Comarcal (telèfon 93 860 07 00). Per a consultes al respecte, podeu contactar de 9 a 14 hores amb el telèfon d’atenció telefònica específic (900 922 841) de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, o amb l’Oficina Local d’Habitatge (674 618 235).

 

Requisits:

 1. Residència a Catalunya
 2. Titular del contracte de lloguer i empadronat a l’habitatge com a residència habitual.
 3. Que aquest no sigui un habitatge propietat o gestionat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
 4. Domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 5. Ingressos anuals mínims de la unitat de convivència equivalents a l’import del lloguer o 0,6 vegades l’IRSC, segons la “base imposable general” restant el concepte d’”altres despeses deduïbles” de la declaració IRPF de 2018
 6. Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud, aportant com a mínim 3 rebuts de lloguer pagats.
 7. Pagar el lloguer de l'habitatge, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud, per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per la persona administradora de la finca, on constin els conceptes següents: la identificació de la persona pagadora, la identificació de la persona beneficiària del pagament i la mensualitat corresponent.
 8. Complir amb les obligacions tributàries amb l’Estat, Generalitat i Seguretat Social.
 9. Cap membre de la unitat de convivència no tingui vincle de matrimoni, parella estable o relació de parentiu amb l’arrendador, ni en siguin socis o partícips.
 10. No disposar d’habitatge alternatiu en propietat o usdefruit en territori espanyol del qual se’n pugui disposar.
 11. Que a la declaració de l’IRPF l’import de la base imposable de l’estalvi no superi els 500€ tret que sigui d’una dació en pagament d’una execució hipotecària de l’anterior habitatge habitual.
 12. Per calcular el límit màxim es consideren els ingressos segons la base imposable general i de l’estalvi de la declaració IRPF 2018, sense considerar els ajuts a la dependència de la Llei 39/2006 de 14 de desembre, que no son contributius per a l’IRPF, ni els ajuts de lloguer de 2018, que si son contributius i estan inclosos a la declaració d’IRPF, però si es tindran en compte les pensions i altres imports d’ajuts no contributius. Aquesta quantitat es dividiria pel valor anual de l’IRSC corresponent de 2018 i ens donaria el número de vegades d’IRSC, que ha d’estar per sota del límit màxim, que amb caràcter general es de 2,831267 vegades l’IRSC. (Valor IRSC 2018 anual = 7.967,73€ considerat per al càlcul)
 13. Es prioritzaran totes aquelles sol·licituds les quals, el seu coeficient de vegades l’IRSC multiplicat per 0,7 , estigui per sota del límit de priorització resultant d’aplicar 1,415633 vegades l’IRSC per al primer membre, mes 0,471878 vegades l’IRSC per cada membre addicional, i sempre fins al límit general.
 14. Si no s’arribés a esgotar la partida amb les sol·licituds prioritzades, es tindrien en compte també les sol·licituds que es trobessin per sota del límit màxim general de 2,831267 vegades l’IRSC 15. Lloguer màxim 750 €/mes o 900 €/mes per a famílies nombroses.

La documentació que cal adjuntar amb l’imprès es:

 1. Document d’identitat DNI, NIE (i targeta d’identitat d’estranger - TIE) o Certificat de registre de ciutadans de la Unió Europea.
 2. Justificant d’ingressos de tots els membres de la unitat de convivència en edat de treballar: c) Casella de la base imposable general i de l’estalvi de la declaració IRPF 2018 o, si no està obligat a fer la declaració de la renda, certificat d’imputacions expedint per hisenda (AEAT), certificat de pensions o ajuts exempts de tributació. d) En el cas que els ingressos d’algun dels membres hagin canviat significativament respecte a la declaració IRPF 2018, per divorci, separació, viudetat, modificació significativa del salari, caldrà presentar una declaració responsable justificant el motiu, la documentació acreditativa d’aquests ingressos i l’informe de vida laboral.
 3. Llibre de família, si escau.
 4. Contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant, on ha de constar la fiança, i documentació acreditativa en cas de subrogació del contracte per separació, divorci o viudetat.
 5. Document oficial que acrediti violència de gènere, si es el cas.
 6. Rebuts de l’any en curs fins a data de presentació de la sol·licitud, o en el cas d’habitatges gestionats per empreses públiques locals o entitats sense ànim de lucre poden presentar un certificat del lloguer pagat pel sol·licitant.
 7. Declaració responsable de complir amb els requisits de les bases i que no hi ha motiu d’exclusió.
 8. Imprès normalitzat a nom del sol·licitant amb les dades bancàries del compte on ingressar la subvenció.
 9. Resolució del ministeri o sentencia judicial ferma de víctima o amenaçat de terrorisme.
 10. Document acreditatiu de ser jove extutelat/ada
 11. Documentació acreditativa de reunir les condicions per poder acollir-se al Pla de protecció internacional a Catalunya, aprovat per l'Acord del Govern de 28 de gener de 2014
 12. Títol de família nombrosa i/o monoparental si escau.
 13. Declaració responsable relativa a no haver demanat o obtingut altres ajuts públics o privats amb la mateixa finalitat.
 14. Certificat de convivència acreditant el domicili del sol·licitant i els membres de la unitat de convivència
 15. Certificat de discapacitat si escau
 16. Certificat de no tenir deutes amb Hisenda (AEAT), Seguretat Social (TGSS) i Agencia Tributaria de Catalunya (ATC). També caldrà presentar tota aquella documentació complementaria requerida que s’estimi oportuna per ampliar el coneixement sobre la sol·licitud presentada. El sol·licitant pot desistir de la seva sol·licitud abans de la concessió.
Darrera actualització: 01.06.2020 | 09:44