Subvencions per a la rehabilitació energètica d'edificis d'ús residencial i habitatges

Dimecres, 4 de maig de 2022 a les 00:00

Programa d'actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges i Programa per a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació. (Fins 31 de desembre de 2022).

El 28 de març de 2022, la Generalitat de Catalunya va publicar la Resolució DSO/825/2022, de 22 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions a l'empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU, per a les actuacions del Programa de rehabilitació a nivell d'edifici de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, del Programa d'actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges i del Programa per a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.

S'estabelixen tres programes:

Objecte de la convocatòria: Fomentar i regular les actuacions en matèria de rehabilitació que recull el Pla de recuperació, transformació i resiliència, en concret les actuacions que comportin la renovació del parc d’habitatges i edificis amb l’objectiu de millorar l’eficiència energètica, la descarbonització, la integració d’energies renovables, i circularitat, sens perjudici que es puguin realitzar altres actuacions de rehabilitació que suposin una millora de l’accessibilitat, de la conservació i de la seguretat d’utilització. Així com les actuacions que millorin els nivells ambientals i de salut, com retirar de l’edifici o àmbit d’actuació aquells productes de construcció que continguin amiant.

Objecte de la convocatòria: Línia de subvencions adreçada a les persones propietàries que volen adoptar mesures per millor l’eficiència energètica del seu domicili habitual, siguin habitatges unifamiliars o pertanyents a edificis plurifamiliars, com ara la modificació de tancaments, el canvi de finestres o el canvi de sistemes de climatització que substitueixin les energies fòssils per energies renovables o biomassa.

Objecte de la convocatòria: Subvenció destinada per a la implantació i generalització del Llibre de l'Edifici existent per a la rehabilitació, així com el desenvolupament de projectes tècnics de rehabilitació integral amb el propòsit d’activar la demanda de rehabilitació energètica significativa i d’alta qualitat en els edificis. Les actuacions hauran d’haver finalitzat abans del 30.6.2026.  

Tornar a l'inici


Darrera actualització: 04.10.2022 | 10:02