Subvencions per a la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial 2020

Dimarts, 7 de juliol de 2020 a les 00:00

La Generalitat ha aprovat les les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial.

Com es sol·licita?

Telemàticament, dins del termini de la convocatòria, amb formulari en línia de l’Agència d'Habitatge de Catalunya, on caldrà també adjuntar la documentació requerida a l’annex 1 de la convocatòria: Formulari.
A la sol·licitud s'haurà d'indicar expressament si s'ha sol·licitat l'ajut en forma de préstec, pel conjunt de les actuacions que es sol·licita subvenció, que hauran de coincidir amb les del préstec. Les sol·licituds es resolen, abans del 18 de desembre de 2020, seguint l'ordre de presentació, amb la documentació completa i correcta, fins l'exhauriment de la dotació pressupostària, sinó s’entendrà desestimada. La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial de qualsevol dada o document pot ser motiu de revocació de la subvenció.

Qui es pot beneficiar d’aquest programa d’ajuts?

 • Les juntes o comunitats de propietaris, o les agrupacions de les mateixes; els propietaris d'edificis de tipologia residencial col·lectiva sense divisió horitzontal o d'habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera.
 • Les societats cooperatives; les empreses constructores, arrendatàries o concessionàries dels edificis.

Quins requisits han de complir els edificis?

Edificis plurifamiliars, unifamiliars aïllats o unifamiliars en filera, on com a mínim el 70% de la superfície construïda per damunt de planta baixa, ha d'estar destinada a habitatge, essent mes del 50% dels habitatges de l'edifici, domicili habitual i permanent, segons el padró. Construïts abans de l’any 1996, per a les actuacions de la LÍNIA-2, de conservació relatives a l'estructura i les instal·lacions; o abans de l’any 2007, per a les actuacions de la LÍNIA-2, de conservació relatives a l'envolupant, o de la LÍNIA-1, relatives a la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat; o sense requisit d’antiguitat, per a les actuacions de la LÍNIA 2, de millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat.
Estan excloses les obres que impliquin: el buidatge estructural o l'enderrocament de façanes; l'augment de volums; les ampliacions o subdivisions d'edificis o habitatges; la gran rehabilitació segons article 3.h) Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge. Prèviament a la sol·licitud de l’ajut i a l’inici de les obres de rehabilitació, han de disposar de l'informe d'avaluació de l'edifici (IAE), que ha de contenir l'informe de la inspecció tècnica de l'edifici (IITE), presentat a l'AHC dins dels 4 mesos des de la seva emissió, i el certificat d'eficiència energètica (CEE) amb l'etiqueta energètica (EE).
* Per sol·licitar les subvencions és necessari que, prèviament, l'edifici tingui seguretat estructural o l'aconsegueixi mitjançant el procés de rehabilitació.

És compatible amb altres subvencions?

La suma de les subvencions concedides no pot superar en cap cas la totalitat del pressupost de les obres de rehabilitació. No es compatible amb les subvencions dels programes regulats pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, i el Programa d'ajuts per a la rehabilitació energètica d'edificis existents de l’IDAE. Tampoc és compatible amb els ajuts en forma de préstecs, llevat que aquests ajuts s'hagin sol·licitat prèviament o a la data de presentació de la sol·licitud d’aquesta subvenció.

De quin termini es disposa per executar les obres?

Les obres s'han d'iniciar en un termini màxim de 8 mesos, des de la concessió de la subvenció, ampliable a 4 mesos més, prèvia justificació motivada per causes alienes. El termini per executar les obres no pot excedir de 24 mesos, des de la concessió de la subvenció, ampliable per motius degudament justificats amb caràcter previ al venciment.
* S’ha de comunicar a l'AHC l'inici de les obres en un termini màxim d'un mes des del seu inici, amb la presentació de la llicència municipal definitiva de les obres, del comunicat d'inici de les obres de rehabilitació, segons el model normalitzat de l’AHC, i del pressupost aprovat.

Quines despeses son subvencionables?

1. Pressupost de la part subvencionable de l’empresa que ha de fer les obres.
2. Honoraris professionals (IITE, CEE i EE + projecte + direcció de l’obra + informes tècnics i certificats necessaris)
3. Despeses de tramitació i altres despeses de gestió degudament justificades. No son subvencionables els tributs (impostos i taxes). L’AHC pot adequar el pressupost protegible, a l'efecte del càlcul de la subvenció, als preus dels barems de la construcció reconeguts oficialment (BEC o ITEC 2020). C11Bis-2020_07 juliol de 2020

Com s’hauran de justificar les actuacions subvencionades un cop acabades les obres, i, com i quan es paga la subvenció?

S’haurà de justificar dins dels 30 dies naturals següents a l’acabament de les obres, dins el termini previst, amb la documentació justificativa requerida a les bases. El pagament es realitzarà després de la justificació de les actuacions subvencionades. Excepcionalment, es pot fer un pagament a compte de fins a un màxim d'un 60% de l'import de la subvenció concedida. El pagament de l'import de la subvenció es pot fer directament als industrials, si així es sol·licita.

Quines son les actuacions subvencionables? I quina la quantia màxima?

La quantia total de l’ajut serà la suma de les quanties individuals respecte del pressupost desglossat de cadascuna de les actuacions subvencionades, que varia entre el 30% i el 35% en funció del tipus, i fins a un límit màxim global de 14.000 €/habitatge + el que correspongui segons la suma dels límits per m² de superfície construïda de local comercial o altres usos compatibles En el supòsit en què s'hagi sol·licitat, amb caràcter previ l'ajut en forma de préstec per a finançament d’obres de rehabilitació d’edificis d’habitatges, pel conjunt de totes les actuacions, l'import de la subvenció total, es reduirà en un 50%, i s'aplicarà a l'amortització anticipada del préstec.
Les actuacions globals en edificis plurifamiliars, o unifamiliars aïllats o en filera segons:

LINIA-1. Foment de la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat.

 • a) Millora a l’envolupant de l’edifici. (1)
 • b) Nous sistemes de calefacció, refrigeració, producció d’aigua calenta sanitària i ventilació per al condicionament tèrmic, o millora de l’eficiència energètica dels mateixos. (1)
 • c) Instal·lació d'equips de generació o que permetin la utilització d'energies renovables
 • d) Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions comunes d'ascensors i il·luminació, de l'edifici o de la parcel·la. (1) (2)
 • e) La millora de les instal·lacions de subministrament i instal·lació de mecanismes que afavoreixin l'estalvi d'aigua tant d’aigua potable com de sanejament. (2)
 • f ) La millora o condicionament d'instal·lacions per a l'adequada recollida i separació dels residus domèstics. (2)
 • g) Les actuacions que millorin el compliment dels paràmetres establerts al document bàsic del Codi tècnic de l'edificació (CTE) DB-HR, protecció contra el soroll.
 • h) Les actuacions que fomentin la mobilitat sostenible en els serveis i instal·lacions comunes del edificis o urbanitzacions. (2) C11Bis-2020_07 juliol de 2020 4
 • i ) Les instal·lacions de façanes o cobertes vegetals. (2)
 • j ) La instal·lació de sistemes de domòtica i/o sensorials. (2)
 • k) Les que millorin el compliment dels paràmetres establerts en el document bàsic del CTE DB-HS vigent de salubritat o de reducció de concentració de radó..

(1) En cas d’habitatges unifamiliar aïllats o agrupats en filera no son subvencionables els casos descrits en els punts d, e, f, h, i, j.
(2) Als edificis, segons la classificació climàtica del CTE HE1, el conjunt de les actuacions de les lletres a), b), i d) ha d'aconseguir una reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de l'edifici, a la certificació, d’entre el 20% i el 35%

LINIA-2. Foment de la conservació, de la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat.

1. Actuacions subvencionables de conservació
Cal que el resultat de l'informe de la inspecció tècnica de l'edifici (IITE) sigui amb deficiències qualificades com importants, greus o molt greus.
* No es consideraran actuacions de conservació quan quedi acreditat a l'IITE que s'ha incomplert el deure de conservació i manteniment dels immobles, llevat del cas que s'executin simultàniament altres actuacions prioritàries.

 • a) Les deficiències relatives a l'estat de conservació dels fonaments i l'estructura, inclosos els cantells de balcons i voladissos estructurals, i les instal·lacions que representin risc per a la seguretat i salubritat de les persones.
 • b) Les deficiències relatives a l'estat de conservació de les cobertes, terrats, façanes, patis i mitgeres, que comportin una millora de l'aïllament tèrmic i/o acústic, i els treballs d'eliminació d'amiant i fustes tractades amb creosota.

2. Actuacions subvencionables per a la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat.
Es independent del resultat de l'informe IITE. Son subvencionables les actuacions de millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat, fins a compliment de la normativa vigent, o en cas incompatible, màxim grau d’adequació viable a la mateixa. Inclou instal·lacions de nous equips o millora dels existents.

 • a) Ascensors, remuntadors d'escales, rampes o altres dispositius d'accessibilitat.
 • b) Elements d'informació o d'avís, visuals o acústics.
 • c) Videoporters i anàlegs.
 • d) Domòtica i d'altres avenços tecnològics per afavorir l'autonomia de les persones grans o amb discapacitat.
Darrera actualització: 09.07.2020 | 18:53