Microcrèdit als llogaters en situació de vulnerabilitat

Dimarts, 12 de maig de 2020 a les 00:00

Les persones que per circumstàncies del COVID-19 compleixin amb els requisits de vulnerabilitat podran sol·licitar un microcrèdit avalat per I’Institut de Crèdit Oficial.

Les persones que per circumstàncies del COVID-19 compleixin amb els requisits de vulnerabilitat segons el REAL DECRETO LEY 11/2020 de mesures per pal·liar els efectes del COVID-19, i hagin fet sol·licitud d’ajornament del pagament del lloguer al seu arrendador, sempre que aquest no sigui considerat gran tenidor, podran sol·licitar, fins el 30 de setembre, un microcrèdit sense interessos, avalat per I’ICO, a la seva entitat bancària, per al finançament de fins a 6 quotes de lloguer (màxim 900 per mensualitat), que hauran de tornar en un termini màxim de 6 anys, prorrogables 4 anys més si persisteixen les seves condicions de vulnerabilitat, amb possibilitat de 6 mesos de carència dins dels 6 primers anys.

 

EN QUE CONSISTEIX:
Microcrèdit als llogaters en situació de vulnerabilitat sobrevinguda pel Covid-19

Podran sol·licitar fins el 30 de setembre un microcrèdit, avalat per l’ICO, per al pagament del lloguer de l’habitatge habitual, sense despeses ni interessos, per al període comprés des del 1 d’abril i 6 mesos després de signatura del préstec, i fins a un màxim de 6 mensualitats (amb un límit de 900 € per mensualitat), a tornar a terminis i fins a 6 anys, les persones que compleixin els següents requisits:

1. vulnerabilitat econòmica segons criteri del REAL DECRETO LEY 11/2020 de mesures per pal·liar els efectes del COVID-19:

  • Llogaters que degut a les circumstàncies del COVID-19 passin a estar a l’atur, en un ERTE, o hagi reduït la jornada per motiu de cures en cas d’empresaris o autònoms, o qualsevol altra circumstància en la qual la unitat de convivència hagi reduït els seus ingressos durant el mes anterior a la sol·licitud de moratòria.
  • I que els seus ingressos actuals estiguin per sota de: 1.613,52 € + 53,78 € per cada fill o ascendent major de 65 anys a càrrec (o 80,68 € per cada fill si es tracta de família monoparental) + 537,84 € si hi ha un membre amb discapacitat superior a 33%, situació de dependència o incapacitat laboral permanent o + 1.075,68 € si la persona obligada al pagament de la renda tingui paràlisis cerebral, una malaltia mental o discapacitat intel·lectual de grau igual o superior a 65%.
  • I la renda de lloguer + despeses i subministraments bàsics > 35% dels ingressos nets de la unitat de convivència
  • I no disposin d’habitatge alternatiu en territori espanyol.

2. I que hagin fet prèviament sol·licitud de moratòria de lloguer a l’arrendador, en cas que aquest no sigui gran tenidor, tinguin o no resposta. (Cal disposar de la sol·licitud comunicada a l’arrendador i la resposta si es disposa per poder-ho acreditar quan calgui)

Durant el préstec es pot disposar d’un període de carència de 6 mesos, amortitzar-lo i/o cancel·lar-lo anticipadament sense costos, i si es vol, també es pot demanar abans de sis mesos del seu venciment, una pròrroga del préstec de 4 anys si les condicions de vulnerabilitat persisteixen.

Aquests préstecs son compatibles amb els ajuts de lloguer de l’AHC i la resta d’ajuts per pal·liar l’impacte del COVID-19, sempre que un cop rebudes les subvencions corresponents de les mensualitats finançades, aquest import es destini a l’amortització del préstec.

L’han de sol·licitar, de forma conjunta tots els titulars del contracte de lloguer, a les entitats financeres col·laboradores (que son gairebé totes les entitats bancàries), amb la següent documentació:

  1. Certificat de prestacions o subsidis mensuals percebuts de la Seguretat Social o entitat gestora de les prestacions d’atur, en cas d’al·legar ERTE o atur.
  2. Certificat d’Hisenda sobre el cessament de l’activitat en cas d’autònom.
  3. Llibre de família o acreditació de parella de fet
  4. Certificat d’empadronament i de convivència a data de la sol·licitud.
  5. Certificat cadastral o nota simple del servei d’índex del registre de la propietat de tots els membres de la unitat de convivència. (Les notes simples es podran sol·licitar de forma gratuïta fins al dia després de l’aixecament de l’estat d’alarma a través de la pàgina web del Registre: https://www.registradores.org)
  6. Imprès de sol·licitud normalitzat amb annex de declaració responsable de compliment dels requisits

Si per conseqüències de la situació de crisis del COVID-19 resulta impossible aconseguir alguna de la documentació sol·licitada, excepcionalment es podrà justificar a la pròpia sol·licitud, havent-lo d’aportar durant els tres mesos següents a l’aixecament de l’estat d’alarma. En qualsevol cas, si es verifica falsedat en el compliment dels requisits o que els diners s’han destinat a una altra finalitat que la de pagar les quotes esmentades, caldrà retornar d’immediat el préstec amb els interessos, despeses i sancions que correspongui.

Darrera actualització: 29.05.2020 | 18:50