Ajuts al pagament de lloguer a persones grans (majors de 65 anys)

Dijous, 12 de març de 2020 a les 00:00

D’avant l’estat d’emergència sanitària s’inicia d’ofici, per part de l’administració, el procediment per a la concessió d'ajuts a les persones grans ja incloses a la convocatòria del 2019.

La mesura s'aplica als següents col·lectius:

 • Persones sol·licitants de la Resolució TES/94/2019, de 17 de gener, de les prestacions per al pagament del lloguer destinades a col·lectius específics. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7795/1723321.pdf
 • Persones sol·licitants de la Resolució TES/816/2019, de 29 de març, de les subvencions per al pagament del lloguer. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7846/1736285.pdf
 • Persones sol·licitants de la Resolució de 14 de gener de 2019, per la qual s’estableix el procediment de control i verificació de la pròrroga del dret a obtenir determinades prestacions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya .

Cal tenir 65 anys o més durant el 2020 i complir amb els següents requisits:

 1. Estar en risc d’exclusió residencial segons la definició de l'article 72 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, amb ingressos màxims segons l'IRPF de 2018 a La Llagosta (Zona A).
 2. Ingressos de la base imposable general (casella 435) + els de la base imposable de l’estalvi (casella 460) - el saldo net de la casella 420 menors a 30.078,36 € (per a 1 membre), 31.008,62 € (per a 2 membres), 32.342,32 € (per a 3 membres) 33.420,40 € (per a 4 membres).
 3. L’import de la base imposable de l'estalvi (IRPF-2018) no sigui superior a 500 €.
 4. Titulars del contracte de lloguer regulat com a habitatge habitual i disposar dels rebuts formalitzats de les quotes.
 5. L’import màxim de lloguer o renda mensual per l’habitatge a la demarcació de Barcelona no pot ser superior a 750 € en caràcter general, i excepcionalment 900 € per unitats de convivència on hi hagi algun membre amb discapacitat reconeguda.
 6. Domiciliat el cobrament de la subvenció.
 7. Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer.
 8. Complir amb les obligacions tributàries i de seguretat social corresponents.
 9. No disposar d’habitatge alternatiu

Totes les persones beneficiàries rebran un SMS o un correu electrònic amb instruccions demanant la seva acceptació expressa per a la gestió de l’ajut. És imprescindible tenir aquesta acceptació, per e-mail a habitatge@vallesoriental.cat o telefònicament al 93 860 07 00 o al 93 860 07 08, per a poder donar tràmit a la prestació.

(A data 17/04/2020 encara no s’ha obert la convocatòria ordinària per a la resta de beneficiaris majors de 65 anys, que no havien fet sol·licitud en la convocatòria 2019. Aquesta serà informada al web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya però també la podrà trobar anunciada al web del Consell Comarcal del Vallès Oriental).

Darrera actualització: 22.04.2020 | 23:49