Ban restriccions d'aigua per sequera

Dijous, 1 de desembre de 2022 a les 00:00

BAN MUNICIPAL
MESURES EXTRAORDINÀRIES PER ALERTA DE SEQUERA
 

Atesa la situació actual de sequera pluviomètrica severa, l’Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha decretat l’estat d’alerta a diferents unitats d’explotació entre les quals es troba l’Embassament Ter- Llobregat, unitat d’explotació 13, a la qual pertany la Llagosta.

Per aplicar les següents mesures de gestió i limitació de consum d’aigua:

FAIG SABER

1. REG PÚBLIC I PRIVAT

Ha de fer-se només en l’horari de menor insolació (de 20 h a 8 h).

La dotació per a reg ha de ser la mínima indispensable, adaptant-se en tot moment a les condicions de temperatura i humitat. Cal evitar el reg durant moments de pluja, ja sigui utilitzant sensors automàtics o mitjançant altres formes de supervisió del reg. En qualsevol cas, no pot superar-se una dotació de 450 metres cúbics per habitant i mes.

El reg dels jardins particulars es pot realitzar, com a màxim, dos dies cada setmana. L’ACA recomana com a pauta d’alternança que els habitatges amb numeració parella o sense numeració reguin els dimecres i els dissabtes i els que tinguin numeració senar els dijous i els diumenges.

2. PISCINES

La utilització d’aigua per l’ompliment de piscines queda limitada:

  • Al reompliment parcial de piscines que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues d’aigua per evaporació i neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.
  • Al primer ompliment de piscines de nova construcció.
  • Als centres educatius, es permet l’ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d’infants.

3. NETEJA DE CARRER I MOBILIARI URBÀ.

Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànigues d’aigua o altres sistemes que utilitzin una làmina d’aigua per arrossegar la brutícia. La prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar, amb galleda i esponja o amb sistemes de neteja d’alta pressió.

Els serveis municipals han de realitzar la neteja amb la mínima despesa d’aigua indispensable i prioritzant, quan sigui possible, l’ús d’aigua no procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable.

4. NETEJA DE VEHICLES

La neteja de qualsevol tipus de vehicle queda limitada als establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l’aigua.

Fora dels establiments comercials, es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l’ús d’esponja i galleda.

També es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials si és necessari per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. Dins d’aquesta categoria s’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments, així com els vehicles de transport de residus. En qualsevol cas, la neteja es farà amb la mínima utilització d’aigua possible.

5. FONTS ORNAMENTALS

Queda prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua.

Com a excepció a l’anterior, en llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica, es permet el mínim ús de l’aigua imprescindible pel manteniment de la mateixa.

En qualsevol cas s’ha d’estudiar i, si és viable, s’ha de realitzar el trasllat i/o la concentració de la vida aquàtica afectada a aquell entorn que n’asseguri la màxima supervivència amb el mínim consum d’aigua.

6. ELIMINACIÓ DE POLS A L’AIRE.

Es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.

7. GRANGES

L’ús en granges d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús, cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d’una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d’eficàcia equivalent.

 

I amb tot això, es recomanen algunes bones pràctiques:

  • Tancar l’aixeta mentre no es fa servir, reparar-la si perd aigua i instal·lar dispositius que en redueixin el cabal.
  • Omplir amb l’aigua freda un recipient mentre no surt calenta i així poder aprofitar-la per a altres usos, com regar les plantes.
  • Utilitzar els programes d’estalvi dels electrodomèstics.
  • Posar una o dues ampolles plenes de sorra dins la cisterna del vàter, si el dipòsit no és de doble descàrrega.

1 de desembre de 2022

L’Alcalde,
Óscar Sierra Gaona

Darrera actualització: 20.02.2023 | 09:06